web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Føremål

Vest kontroll har som føremål å til ei kvar tid å utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvala i deltakarkommunene. Vest kontroll kan óg selje tenester til andre kommuner.

Vest kontroll - eit interkommunalt samarbeid

  • Ivaretek det praktiske arbeidet for kontrollutvala
  • Førebur saker til behandling i kontrollutvala
  • Utarbeidar planar for  forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • Arrangerer kurs for kontrollutvala og dei samarbeidande kommunane
  • Fyl opp kontrollutvala sine saker

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257