web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

 

Lenker til offentlege sider som kan vere nyttige i arbeidet.

Database for offentlege innkjøp

Den norske revisorforeningen - DnR

Forum for kontroll og tilsyn - FKT      

Fylkesmannen     

Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Forvaltningsrevisjonar i Norge    

Kommunal og regionaldepartementet      

Kommunesektorens organisasjon - KS 

Norges kommunerevisorforbund - NKRF      

Offentlighet.no

Statistisk sentralbyrå - SSB

 

Kontrollutvalgsboken              

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane                                

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257