web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
06.02.2020 13:00 Rådhuset Skeide
11.03.2020 13:00 Rådhuset Hasund
14.05.2020 08:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  
03.09.2020 13:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  
01.10.2020 13:00 Rådhuset Kommunestyresalen  
04.11.2020 13:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  
03.12.2020 13:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  

Saksdokument og protokollar

Møte 03-20 - 14.05.2020

Innkalling og sakliste

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 17/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 18/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 19/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 20/20 Orientering frå kommunedirektøren om koronatiltak m.m.

Sak 21/20 Orientering frå UEFK om bygging av ny Ulstein barneskule 

Vedlegg: 

Sak 22/20 Kommunedirektøren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar 

Sak 23/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell 2019 Ulstein kommune og Ulstein Eigedom KF

Sak 24/20 Regneskapen med årsmelding 2019 Ulstein Eigedomsselskap KF

Vedlegg: 

  1. Styret si behandling av årsrekneskap og årsmelding, Møte 04.05.2020, og styresaka signert av dagleg leiar, ikkje datert.
  2. Revisjonsmelding 2019. Datert 24.04.2020 og Fullstendigerklæring 2019. Datert 22.04.2020.
  3. Rekneskapen 2019.
  4. Årsmelding 2019.
  5. Finansrapport 2019.

Sak 25/20 Kommunerekneskapen med årsrapport 2019 Ulstein kommune 

Vedlegg:

  1. Revisjonsmelding for 2019 datert 4. mai 2020
  2. Rekneskap 2019
  3. Årsrapport 2019 (side 1-44)

Møteprotokoll 

 

Møte 02-20 - 11.03.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 09/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 10/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 11/20 Meldingar

Sak 12/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 13/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 14/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 15/20 Ymse

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 06.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp - Oppfølging

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257