web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
10.03.2020 08:15 Rådhuset  Formannskapssalen
12.05.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen /Kommunestyresalen 
24.06.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen /Kommunestyresalen
09.09.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen/Kommunestyresalen 
13.10.2020 09:30 Rådhuset   Formannskapssalen/Kommunestyresalen
18.11.2020 09:30 Rådhuset   Formannskapssalen/Kommunestyresalen

Saksdokument og protokollar

Møte 04-20 - 09.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 32/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 33/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Sande kommune, av 01.07.2020. «Melding om vedtak – Plan for forvaltningsrevisjon».
 3. Dokument frå Sande kommune, av 11.11.2019. «Melding om vedtak _ Selskapskontroll SSR».

Sak 34/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 35/20 Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp/anbodsprosess

Vedlegg: 

Sak 36/20 Tertialrapport Sande kommune 1. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg tertialrapport 1. tertial 2020 til
 2. Tertialrapport økonomi 1. tertial 2020
 3. Sjukefråvær 1. tertial 2020
 4. Stillingsoversikt januar-april 2020

Sak 37/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging 

Vedlegg: 

 1. Tilbakemeldinga frå SSR IKS AV 20.12.2019
 2. Representantskapsbehandlinga av rekneskap og årsmelding
 3. Årsrapport 2019
 4. Frå saka i kommunestyret (58/19) og saka i kontrollutvalet (26/19)

Sak 38/20 Etterlevelseskontroll

Vedlegg: 

Sak 39/20 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 24.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 25/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 26/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

 1. Møteprotokollen frå møtet 12.05.2020.

Sak 27/20 Meldingar 

Vedlegg: 

Sak 28/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.    

Sak 30/20 Underskrift møteprotokoll 

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 12.05.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 16/20 Meldingar

 1. Frå bladet Kommunal økonomi, nr 3. 2020 – «Ny inkassolov raserer kommunal innkreving».

Sak 17/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 18/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019

Sak 19/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019

 1. Årsrekneskap 2019 inkl. revisjonsmelding
 2. Årsrekneskap 2019 detaljert 
 3. Årsmelding 2019

Sak 20/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - tenesteyting heimesjukepleia - oppfølging

 1. Samandrag i rapporten – Tenesteyting i heimesjukepleia, av 13.09.2019
 2. Tilbakemelding frå kommunedirektøren.

Sak 21/20 Orientering frå kommunedirektøren - Status Fleirbrukshallen på Larsnes

Sak 22/20 Orientering frå Nestleiar - Muligheitene for innsyn bl.a. bruk av postjournal

Sak 23/20 Bruk av hasteparagraf

Sak 24/20 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 10.03.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Kommunedirektøren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 06/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 07/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 - Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 09/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 10/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 11/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 12/20 Innspel til kontrollutvalet

Sak 13/20 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257