web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
20.01.2020 10:15 Måløy  Einevarden
21.02.2020 13.00 Måløy Einevarden
 17.03.2020 09:00  Florø Store møterom i Samfunnshuset 
 28.05.2020 09:00   Florø Rettssalen på rådhuset 
17.06.2020      
01.09.2020      
03.11.2020      
08.12.2020      

Saksdokument og protokollar

Møte 03-20 - 17.03.2020 AVLYST!

Innkalling og sakliste

Sak 28/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 29/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/20 Skriv og meldingar

Sak 31/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Vågsøy 2019

Sak 32/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 33/20 Bestilling av overordna analyse for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll

Sak 34/20 Revisor - Orienteringar

Sak 35/20 Rådmann - Utfylling på Nygårdstangen i Deknepollen - Orientering

Vedlegg: 

1. Fylkesmannen i Vestland, brev til kommunen dat.12.12.2019. Fråsegn til søknad om disp.

2. Fylkesmannen i Vestland, brev til kommunen dat. 17.02.2019. Avslag på søknad.

3. E-post korrespondanse Kinn kommune – Fylkesmannen. Av 07.02.2020, 30.01.2020 og 14.01.2020. Gjeld søknad om utfylling på Nygårdstangen i Kinn kommune.

4. Bilete Fylling.

5. Bilete Fylling.

6. Snitt i Fylling.

7. Bilde av fylling gnbr10912.

8. Fyllingsplan.

9. Gjennomføringsplan

10. E-post frå kommunen til Fylkesmannen av 15.01.2020. Gjeld søknad om utfylling på Nygårdstangen i Kinn kommune.

11. Kontrollutvalssak 27/20 av 21.02.2020.

12. Artikkel i Fjordenes tidende av 03.03.2020.

13. Dokument, av 06.03.2020. Anmeldelse fylling Nygårdstangen i Måløy i Kinn kommune.

Sak 36/20 Eventuelt 

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 21.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/20 Skriv og meldingar

Sak 22/20 Avklaring for Kinn kommune sitt budsjett 2020 - Orientering frå rådmannen

Sak 22/20 Utskrift m/vedlegg - Avklaring for Kinn kommune sitt budsjett 2020 - Orientering frå rådmannen

Sak 23/20 Arbeidsgrupper oppnemnd av fellesnemnda - Orientering frå rådmannen

Sak 23/20 Utskrift m/vedlegg Arbeidsgrupper oppnemnd av fellesnemnda - Orientering frå rådmannen

Sak 24/20 Val til kontrollutvalet

Sak 25/20 Ressursbruken til samanslåingsprosessen

Sak 25/20 Utskrift m/vedlegg Ressursbruken til samanslåingsprosessen

Sak 26/20 Abonnement på bladet kommunal rapport 

Sak 27/20 Eventuelt: Fylling i sjøen ved Nygårdstangen i Kinn kommune - Orientering 

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 20.01.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Skriv og meldingar

Sak 04/20 Orientering om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 05/20 Orientering om kontrollutvalet sitt sekretariat - Vest kontroll

Sak 06/20 Orientering om kommunen sin revisjon - Vestland Revisjon

Sak 07/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 08/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, godtgjersle ved deltaking på kurs og                                                        system for reisegodtgjersle

Sak 10/20 Orientering om kontrollutvalet i kommunestyret - Avklaring

Sak 11/20 Møteplan for 2020

Sak 12/20 Budsjett for kontrollsystemet i 2020 - Orientering 

Sak 13/20 Kurs og konferansar. Deltaking 

Sak 14/20 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Sak 15/20 Abonnement på Kommunerevisoren

Sak 16/20 Oppfølging av saker frå Flora kommune (oppfølgingsliste)

Sak 17/20 Oppfølging av saker frå Vågsøy kommune (oppfølgingsliste)

Sak 18/20 Arbeidet i kontrollutvalet i 2020 - Opplysningar og innspel for utarbeiding av plan

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257