web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
20.01.2020 10:15 Måløy  Einevarden
 17.03.2020 09:00  Florø    
 28.05.2020 10:15     
17.06.2020 10:15    
01.09.2020 10:15    
29.09.2020 10:15    
03.11.2020 10:15    
08.12.2020 10:15    

Saksdokument og protokollar

Møte 01-20 - 20.01.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Skriv og meldingar

Sak 04/20 Orientering om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 05/20 Orientering om kontrollutvalet sitt sekretariat - Vest kontroll

Sak 06/20 Orientering om kommunen sin revisjon - Vestland Revisjon

Sak 07/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 08/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, godtgjersle ved deltaking på kurs og                                                        system for reisegodtgjersle

Sak 10/20 Orientering om kontrollutvalet i kommunestyret - Avklaring

Sak 11/20 Møteplan for 2020

Sak 12/20 Budsjett for kontrollsystemet i 2020 - Orientering 

Sak 13/20 Kurs og konferansar. Deltaking 

Sak 14/20 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Sak 15/20 Abonnement på Kommunerevisoren

Sak 16/20 Oppfølging av saker frå Flora kommune (oppfølgingsliste)

Sak 17/20 Oppfølging av saker frå Vågsøy kommune (oppfølgingsliste)

Sak 18/20 Arbeidet i kontrollutvalet i 2020 - Opplysningar og innspel for utarbeiding av plan

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257