web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
20.01.2020 10:15 Måløy  Einevarden
21.02.2020 13.00 Måløy Einevarden
 13.05.2020 10.00

Rådhuset Måløy

Florø: Øklandbygget 

Einevarden 

29NM 

 03.06.2020  09.00 Florø: Samfunnshuset Speilsalen  
11.06.2020 10.00

Florø: Øklandbygget 

 Rådhuset Måløy

Baugen  

Einevarden

01.09.2020 10.15  Rådhuset Måløy  Einevarden   
03.11.2020 09.00  Florø: Samfunnshuset  Speilsalen   
08.12.2020 10.15  Rådhuset Måløy Formanskapsalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-20 - 11.06.2020 

Innkalling og saksliste 

Sak 56/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 57/20 Etterkontroll av VA- Rekneskapen i Vågsøy og Flora kommunar for 2019

Vedlegg: 

 1.  Attestasjonsuttale, av 02.06.2020
 2. Revisjonsrapporten, av 02.06.2020

Sak 58/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Vedlegg: 

Sak 59/20 Fastsetjing av av møtestad for kontrollutvalet 

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 03.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 42/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen 

Sak 43/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 44/20 Skriv og meldingar 

Vedlegg: 

 1. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».

Sak 45/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 Vågsøy kommune

Vedlegg:

 1. Oppfølgingsskjema ÅOP Vågsøy Kommune

Sak 46/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 Vågsøy kommune 

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding
 2. Årsrekneskap
 3. Årsmelding

Sak 47/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 Flora kommune 

Sak 48/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Havhesten KF

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019. Datert 23.04.2020, Motteke 27.05.2020.
 2. Rekneskapen 2019, inkludert erklæring frå konstituert dagleg leiar og konstituert rekneskapssjef datert 17.02.2020.
 3. Årsmelding 2019 datert 31.03.2020.
 4. Møtebok frå styret si behandling av årsrekneskap og årsmelding.

Sak 49/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Flora Hamn KF

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019. Datert 23.04.2020
 2. Årsmelding 2019 datert 16.03.2020.
 3. Rekneskapen 2019, inkludert erklæring frå hamnesjefen og konstituert rekneskapssjef datert 17.02.2020.
 4. Styrebehandling for årsmeldinga
 5. Styrebehandlinga for årsrekneskapen
 6. Styrebehandling av rekneskap og årsmelding for Alden Hamneområde

Sak 50/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 KF Innvandrarsenteret i Flora 

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019. Datert 18.03.2020
 2. Erklæring rekneskap 2019 frå dagleg leiar og konstituert rekneskapssjef, datert 17.02.2020
 3. Rekneskapen 2019, inkludert erklæring frå dagleg leiar og konstituert rekneskapssjef datert 17.02.2020.
 4. Årsmelding 2019 datert 31.03.2020.
 5. Styrebehandling av årsrekneskap og årsmelding i møte 31.03.2020. Dokumentet er ikkje signert. Motteke hos oss 25.05.2020.

Sak 51/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Flora Bordgleder KF

Vedlegg:

 1. Revisjonsmelding  25.05.20
 2. Erklæring rekneskap
 3. Årsrekneskap
 4. Årsmelding 
 5. Styrebehandling

Sak 52/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Allhuset Eikefjord 

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019 datert 18.05.2020
 2. Rekneskapen 2019
 3. Årsrapport 2019
 4. Styrebehandling årsrekneskap 

Sak 53/20 Kommunerekneskapen med årsrapport 2019 Flora kommune

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding
 2. Uttale frå leiinga vedkommande årsrekneskapen til Flora kommune for 2019 – fullstendingheitserklæring
 3. Årsrapport Framside og innhaldsoversikt     

Sak 54/20 Rekneskap, årsrapport 2019 og sluttrapport Fellesnemnda Kinn kommune

Vedlegg: 

 1. Notat frå Vestland Revisjon
 2. Revisjonsuttale til driftsrekneskapen pr. 31.12.2019
 3. Rekneskapsoppstilling for prosjektperioden 2017-2019
 4. Sluttrapport for aktivitet 2017- 2019 inkl. årsmelding for 2019

Sak 55/20 Eventuelt 

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 13.05.2020 

Innkalling og sakliste

Sak 28/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 29/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/20 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

 1. Årsmelding for Flora kontrollutval 2019.
 2. Tilsyn med Kinn kommune etter barnehagelova § 19g, retting av regelbrot, av 27.01.2020.
 3. Kinn kommune – avslutning av tilsyn barnehagelova § 19 g – tilrettelagt tilbod for barn med nedsett funksjonsevne, av 28.02.2020.
 4. Kinn kommune får tilsyn, av 30.01.2020.
 5. Kinn kommune – budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, av 26.02.2020.
 6. Kontrollrapport og årsrapport 2019 for skatteoppkrevjaren. Flora kommune.
 7. Kontrollrapport og årsrapport 2019 for skatteoppkrevjaren. Vågsøy kommune.
 8. Frå bladet Kommunal økonomi, nr 3. 2020 – «Ny inkassolov raserer kommunal innkreving».
 9. Dokument, av 24.02.2020 «Val av nytt varamedlem i Kontrollutvalet».

Sak 31/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Vågsøy 2019

Sak 32/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 33/20 Bestilling av overordna analyse for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll

Sak 34/20 Revisor - Orienteringar

Vedlegg:

Sak 35/20 Kommunedirektøren - Utfylling på Nygårdstangen i Deknepollen - Orientering

Vedlegg: 

 1. Fylkesmannen i Vestland, brev til kommunen dat.12.12.2019. Fråsegn til søknad om disp.
 2. Fylkesmannen i Vestland, brev til kommunen dat. 17.02.2020. Avslag på søknad.
 3. E-post korrespondanse Kinn kommune – Fylkesmannen. Av 07.02.2020, 30.01.2020 og 14.01.2020. Gjeld søknad om utfylling på Nygårdstangen i Kinn kommune.
 4. Bilete Fylling.
 5. Bilete Fylling.
 6. Snitt i Fylling.
 7. Bilde av fylling gnbr10912.
 8. Fyllingplan.
 9. Gjennomføringsplan
 10. E-post frå kommunen til Fylkesmannen av 15.01.2020. Gjeld søknad om utfylling på Nygårdstangen i Kinn kommune.
 11. Kontrollutvalssak 27/20 av 21.02.2020.
 12. Artikkel i Fjordenes tidende av 03.03.2020.
 13. Dokument, av 06.03.2020. Anmeldelse fylling Nygårdstangen i Måløy i Kinn kommune.

Sak 36/20 Engasjementbrev Kinn kommune frå revisjonen

Vedlegg:

Sak 37/20 Revisor si vurdering av uavhengigheit Kinn kommune

Vedlegg:

Sak 38/20 Revisor si vurdering av uavhengigheit Vågsøy kommune  

Vedlegg:

Sak 39/20 Oppfølging av kommunestyrevedtak i sak 043/20 VA - Rekneskapen

Vedlegg:

Sak 40/20 Eventuell Forvaltningsrevisjon - Kontroll Nordfjord Havn IKS 

Vedlegg:

Sak 41/20 Eventuelt

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 21.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/20 Skriv og meldingar

Sak 22/20 Avklaring for Kinn kommune sitt budsjett 2020 - Orientering frå rådmannen

Sak 22/20 Utskrift m/vedlegg - Avklaring for Kinn kommune sitt budsjett 2020 - Orientering frå rådmannen

Sak 23/20 Arbeidsgrupper oppnemnd av fellesnemnda - Orientering frå rådmannen

Sak 23/20 Utskrift m/vedlegg Arbeidsgrupper oppnemnd av fellesnemnda - Orientering frå rådmannen

Sak 24/20 Val til kontrollutvalet

Sak 25/20 Ressursbruken til samanslåingsprosessen

Sak 25/20 Utskrift m/vedlegg Ressursbruken til samanslåingsprosessen

Sak 26/20 Abonnement på bladet kommunal rapport 

Sak 27/20 Eventuelt: Fylling i sjøen ved Nygårdstangen i Kinn kommune - Orientering 

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 20.01.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Skriv og meldingar

Sak 04/20 Orientering om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 05/20 Orientering om kontrollutvalet sitt sekretariat - Vest kontroll

Sak 06/20 Orientering om kommunen sin revisjon - Vestland Revisjon

Sak 07/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 08/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, godtgjersle ved deltaking på kurs og                                                        system for reisegodtgjersle

Sak 10/20 Orientering om kontrollutvalet i kommunestyret - Avklaring

Sak 11/20 Møteplan for 2020

Sak 12/20 Budsjett for kontrollsystemet i 2020 - Orientering 

Sak 13/20 Kurs og konferansar. Deltaking 

Sak 14/20 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Sak 15/20 Abonnement på Kommunerevisoren

Sak 16/20 Oppfølging av saker frå Flora kommune (oppfølgingsliste)

Sak 17/20 Oppfølging av saker frå Vågsøy kommune (oppfølgingsliste)

Sak 18/20 Arbeidet i kontrollutvalet i 2020 - Opplysningar og innspel for utarbeiding av plan

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257