web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
26.02.2020 13:00 Herøy rådhus Møterom 1. etg
23.04.2020 13:00  Fjernmøte   
11.05.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
24.06.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
21.09.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
21.10.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
07.12.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen

Saksdokument og protokollar

Møte 04-20 - 24.06.2020 

Innkalling og sakliste

Sak 29/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 30/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Vedlegg: 

Sak 31/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».
 2. Frå Fylkesmannen. Tilbakemelding på korrigert tiltaksplan, av 12.05.2020.
 3. E-post, av 12.mai.2020. Varslingsplakat – Rutine for varsling og oppfølging.
 4. Saksframlegg frå rådmannen, av 21.04.2020. Strategisk grunnkjøp.
 5. E-post, av 20.05.2020. Oppfølging av sak 87/18 om eigedomsforvaltninga.Med tilbakemelding frå rådmannen, av 17.06.2020.

Sak 32/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 33/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Sak 34/20 Tertialrapport 1 pr. 01.05.2020

Vedlegg: 

 1. Saksutgreiing frå rådmannen.
 2. Tertialrapportering sektor for samfunnsutvikling.
 3. Tertialrapport 1 Oppvekst 2020.
 4. Tertialrapport 1. Tertial Helse og omsorg.
 5. Tertialrapport 2020-1 – Eigedomsavdelinga.
 6. Tertialrapport 1. Tertial 2020 – Stab.
 7. Sak 68/20 frå kommunestyret si møteprotokoll 28.05.2020.
 8. Sak 69/20 frå formannskapet si møteprotokoll 19.05.2020.

Sak 35/20 Tilstandsrapport for grunnskulen i Herøy 2019

Vedlegg: 

 1. Saksutgreiing frå rådmannen, av 15.04.2020.
 2. Tilstandsrapport for grunnskulen i Herøy, av Sektor for Oppvekst april 2020.

Møteprotokoll 

 

Møte 03-20 - 11.05.2020

Innkalling og sakliste

Sak 21/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift Møteprotokoll 

Sak 22/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/20 Meldingar

Sak 24/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 25/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019

Sak 26/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Herøy kommune

Vedlegg: 

Sak 27/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging

Sak 28/20 Orientering frå rådmannen - Tilsynssak sosiale tenester  

Møteprotokoll 

 

Møte 02-20 - 23.04.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 16/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 17/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 - Utsatt frå forgje møte

Sak 18/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020 - Utsatt frå forgje møte 

Sak 19/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020 

Sak 20/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 26.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Vidare oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tilsyn og oppfølging - Barnevern 

Sak 09/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 10/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventninga begge vegar 

Sak 11/20 Tilsynssak sosiale tenester - Orientering frå rådmannen

Sak 12/20 Bygging av brannstasjon - Orientering frå rådmannen 

Sak 13/20 Kontrollrapport - Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257