web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
28.02.2020 08:30 Hareid rådhus Formannskapsromet
24.04.2020 09:30 Fjernmøte  
04.06.2020 14:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen 
02.09.2020 08:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen  
14.10.2020 08:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen 
25.11.2020 08:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 04-20 - 02.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 30/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 31/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 32/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Hareid kommune, av 07.07.2020. «Melding om vedtak – Plan for forvaltningsrevisjon – Kontrollutvalet».
 3. Dokument frå Hareid kommune, av 07.07.2020. «Årsmelding for kontrollutvalet 2019».

Sak 33/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 34/20 Orientering frå rådmannen - Bygging og framdrift av nytt helsehus

Sak 35/20 Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomisk sosialhjelp - NAV Hareid-Ulstein-Sande

Vedlegg: 

Sak 36/20 Revisjon - Etterkontroll

Vedlegg: 

 1. Etterlevelsesrevisjon datert 23.06.2020 frå Søre Sunnmøre Kommunerevisjon v/Bodill Skeide.
 2. Tilbakemeldingar frå assisterande rådmann Kariann Bigseth.

Sak 37/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging 

Vedlegg: 

 1. Tilbakemeldinga frå SSR IKS AV 20.12.2019
 2. Representantskapsbehandlinga av rekneskap og årsmelding
 3. Årsrapport 2019
 4. SELSKAPSKONTROLL SSR IKS Sak 34-19 i KU og KS 94/19

Sak 38/20 Rapportering 1. Tertial - 2020

Vedlegg: 

 1. Kommunestyresak 055/20 - rapportering 1. tertsial 2020.
 2. Tertialrapport 1. tertial 2020.
 3. Finansrapport for Hareid kommune.
 4. Skjema.
 5. Investeringar første tertial 2020 – Kommunal eigedom.
 6. Skjema.
 7. Vedtaksoppfølging OKT, 1. tertial 2020.
 8. Vedtaksoppfølging EINPLA, 1. tertial 2020.
 9. Skjema.
 10. Investeringsprosjekt
 11. Skjema.

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 04.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 17/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 18/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 20/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 21/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 Hareid kommune 

Sak 22/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 Hareid kommune 

Vedlegg:

1. Revisjonsmelding

2. Årsrekneskap 2019

3. Vedkomande vatn og avløp, ku SAK 28-19

4. Årsmelding 2019

Sak 23/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp kommunalteknikk og VAR - Vidare oppfølging 

Vedlegg:

 1. Samandrag i rapporten  - Forvaltningsrevisjonsprosjekt, innkjøp kommunalteknikk og VAR, Hareid kommune, Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 23.08.2019
 2. Sjekkliste for anskaffingar gjort etter forsyningsforskriften.
 3. Utskrift frå møteprotokoll. Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Innkjøp kommunalteknikk og VAR.

Sak 24/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 25/20 Orientering frå rådmannen - Bygging og framdrift av nytt Helsetun

Sak 26/20 Orientering frå rådmannen - Korona m.m

Sak 27/20 Orføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 28/20 Delegering frå kontrollutvalet 

Sak 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommune og selskap

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 24.04.2020

Innkalling og sakliste

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/20 Meldingar 

Vedlegg: 

Sak 15/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 16/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Møteprotokoll 

 

Møte 01-20 - 28.02.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp kommunalteknikk og VAR - Oppfølging

Sak 08/20 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon 

Sak 09/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 10/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 11/20 Helsehuset - Utbygging - Prosess

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257