web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
20.02.2019 08:30  Myravegen 11 Kommunestyresalen 
 29.05.2019 08:30   Myravegen 11 Kommunestyresalen
19.09.2019  08:30     Formannskapsrom
31.10.2019 08:30    Formannskapsrom 

Saksdokument og protokollar

Møte 02-19 - 29.05.2019

Innkalling og sakliste

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 13/19 Meldingar

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 16/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018

Vedlegg - Rekneskap 2018

Vedlegg - Årsmelding 2018

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 20.02.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 5-7)

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 06/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tidleg innsats - utsett sak 

Sak 07/19 Prosjektplan forvaltningsprosjekt - Innkjøp og anbod

Sak 08/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 10/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257