web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
24.02.2020 14:00 Grodås  Smia
08.05.2020 13:00 Volda Samfunnshuset  Kommunestyresalen 
17.09.2020 11:00 Grodås  Smia
23.10.2020 12:00 Volda Samfunnshuset  Sal i 1. etg  
02.12.2020 13:00 Grodås   Kommunestyresalen  

Saksdokument og protokollar

Møte 05-20 - 02.12.2020

Innkalling og sakliste

Sak 49/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 50/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 51/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Årsmelding 2019 Søre Sunnmøre Barnevernssamarbeid.
 2. E-post, av 29.10.2020. Informasjon frå Volda kommune om korleis dei jobbar med tilsynsrapporten.
 3. Utskrift av møteprotokollen frå kontrollutvalet i Sande kommune.
  -Rapport frå tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid- Sande- Ulstein- Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020, av 02.07.2020.
 4. Årsmelding for interkommunal pedagogisk psykologisk teneste 2019.
 5. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020. Bernt svarer «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».
 6. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».

Sak 52/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 53/20 Orientering om løpande revisjon pr. november 2020

Sak 54/20 Orientering frå kommunalsjef - Samfunnsutvikling

Vedlegg: 

Sak 55/20 Orientering frå kommunalsjef - Helse og omsorg

Sak 56/20 Bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt

Vedlegg: 

 1. Vedlikehald kommunale bygg. Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon. Datert 27.11.2020.
 2. Kommunestyresak 140/20.

Sak 57/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024

Vedlegg:

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kapittel 8 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
3. KS Anbefaling om eierskap, selskapsledesle og kontroll. Utgitt 25.11.2020.
4. Kommunestyresak 134/20.

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 23.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 38/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 39/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 40/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Frå bladet Kommunerevisoren. «Kontrollvettreglene».
 4. Dokument frå Volda kommune, av 07.10.2020. «Evaluering av regionalt samarbeid om PPT».

Sak 41/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 42/20 Orientering frå hovudverneombodet 

Vedlegg: Powerpoint presentasjonen frå møtet

Sak 43/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon 

Vedlegg: 

Sak 44/20 Engasjementsbrev frå revisjonen

Vedlegg: 

 1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Volda kommune datert 24.09.2020
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 45/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Sak 46/20 Orientering frå Kommunalsjef - Oppvekst 

Vedlegg: Powerpoint presentasjonen frå møtet

Sak 47/20 Økonomirapport 2. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Økonomirapport 2.tertial 2020. Saksframlegg datert 07.10.2020. til formannskapssak 194/20 20.10.2020. Motteke 19.20.2020.
 2. Statusrapport prosjekt og plan, oktober 2020.

Sak 48/20 Finansrapport 2. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg til formannskapssak 195/20 Finansrapport 2. tertial 2020, datert 15.10.2020. Motteke 19.10.2020.
 2. Finansrapport Volda 01.01. - 31.08.2020 frå Bergen Capital Management. Datert 10.09.2020.
 3. Avkastningsrapport frå Odin Forvaltning datert 07.09.2020
 4. Månadsrapport august frå 2020 Storebrand

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 17.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 27/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

 1. Møteprotokoll frå møta 08.05.2020.

Sak 28/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Møre 23.05.2020. «Analyse av kommunedrifta: Om de byrjar omstilling tidleg, så slepp de å bruke øks og motorsag».
 2. Frå avisa Møre 23.05.2020. «Fylkesmannen i Møre og Romsdal om barnevernet i undersøkingssaker: For dårlege rutinar».
 3. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».
 4. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 5. Dokument frå Volda kommune, av 02.06.2020. «Årsmelding 2019 Volda kommune».
 6. Dokument frå Volda kommune, av 02.06.2020. «Rekneskap 2019 Volda kommune».
 7. Dokument frå Volda kommune, av 02.06.2020. «Forvaltningsprosjekt – Tenesteyting i heimesjukepleia»
 8. Dokument frå Volda kommune, av 02.06.2020. «Årsmelding for kontrollutvalet i Volda 2019».
 9. Dokument frå Volda kommune, av 02.06.2020. «Årsplan for kontrollutvalet i Volda 2019».

Sak 29/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 30/20 Tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid-Sande-Ulstein-Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020

Vedlegg: 

 1. Brev frå Fylkesmannen. Førebels rapport. Datert 06.05.2020.
 2. Brev frå Volda kommune. «Utsett frist på svar til Fylkesmannen». Datert 22.05.2020.
 3. Brev frå Fylkesmannen. «Utsett frist på svar til Fylkesmannen». Datert 25.05.2020.
 4. Brev frå Volda kommune. «Tilbakemelding på førebels rapport», av 16.06.2020
 5. Brev frå Fylkesmannen. «Rapport frå tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid- Sande- Ulstein- Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020», av 02.07.2020.
 6. Brev frå Volda kommune. «Rapport frå tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid- Sande- Ulstein- Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020», av 22.07.2020

Sak 31/20 Økonomirapportering 1. Tertial 2020

Vedlegg:

 1. Økonomirapport 1.tertial 2020. Saksframlegg datert 02.06. til kommunestyresak 63/20 18.06.2020
 2. Statusrapport prosjekt og plan, mai 2020
 3. Notat av 10.06.20 om fordeling av tilskot til arbeid og aktivitet i kommunane
 4. Økonomirapport Korona pr. 15. juni, datert 17.06.2020

Sak 32/20 Finansrapport 1. tertial 2020

Vedlegg:

 1. Saksframlegg til kommunestyresak 64/20 Finansrapport 1. tertial 2020, datert 02.06.2020
 2. Finansrapport 1. tertial 2020, frå Bergen Capital Management, datert 06.05.2020
 3. Månadsrapport april frå Storebrand
 4. Avkastningsrapport frå Odin Forvaltning

Sak 33/20 Orientering frå Kommunedirektøren - Valdshending

Vedlegg: 

 1. Dokument, av 22.06.2020. «Oppfølging av tilsyn – Volda kommune org.nr.939760946.
 2. E-post, av 15.07.2020. «Kvittering Oppfølging av varsel om tilsyn, saksnr 2020/29676».
 3. Dokument, av 30.07.2020. «Oppfølging av tilsyn – Volda kommune org.nr.939760946.
 4. E-post, av 04.08.2020. «Gjeld sak 20/29676».
 5. E-post, av 06.08.2020 «20/2396-7 Sladda versjon av varsel til Arbeidstilsynet».
 1. Skildring av hendinga – sladd.
 2. Risikoanalyse frå 2017, 2018 og 2019 – sladd.
 3. Korrespondanse om ROS-analyse 2020 – sladd.
 4. Rutinar for varsel, vald og trugslar.
 5. Årshjul 2018, 2019 og 2020.
 6. Prosedyre ved heimebesøk.
 7. Rutinar ved bruk av alarm - sladd.
 8. Brev frå Arbeidstilsynet – sladd.
 9. Rutine for handtering av vald og trugslar.
 10. Korrespondanse med Hovudvernombod – sladd.
 1. E-post, av 18.08.2020. «Dokumentasjon om valdshending til kontrollutvalsmøte 18.09».

Sak 34/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging

Vedlegg: 

 1. Samandrag i rapporten – Tenesteyting i heimesjukepleia, av 01.10.2019.
 2. Tilbakemelding frå kommunedirektøren, av 27.08.2020.

Sak 35/20 Orientering frå kommunedirektøren - Økonomianalyse Nye Volda kommune

Vedlegg: 

Sak 36/20 Orientering frå kommunedirektøren - Intern kontroll

Vedlegg:

Sak 37/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
  1. Risikovurdering Kommunedirektør.
  2. Risikovurdering Samfunnsutvikling
  3. Risikovurdering Oppvekst
  4. Risikovurdering Helse og omsorg

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 08.05.2020

Innkalling og sakliste

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 17/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 18/20 Meldingar 

Vedlegg: 

 1. Frå bladet Kommunal økonomi, nr 3. 2020 – «Ny inkassolov raserer kommunal innkreving».
 2. Notat frå Advokat Kvammen, av 03.02.2020. «Møtegodtgjørelse m.v. til representantskap i IKS».

Sak 19/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 20/20 Revisor si vurdering av uavhengigheit Hornindal kommune

Vedlegg: 

 1. Revisor si vurdering av uavhengigheit av 24.04.2020

Sak 21/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 - Hornindal kommune 

Sak 22/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Hornindal kommune

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding Hornindal kommune 2019
 2. Rekneskap Hornindal kommune 2019
 3. Årsmelding Hornindal kommune

Sak 23/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 - Volda kommune 

Sak 24/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Volda kommune

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019
 2. Rekneskap Volda kommune 2019
 3. Årsmelding 2019

Sak 25/20 Årsplan for kontrollutvalet i Volda kommune 2020

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 24.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Volda 2019

Sak 08/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Hornindal 2019

Sak 09/20 Medlemskap i forum for kontroll og tilsyn 

Sak 10/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 11/20 Kommunedirektøren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 12/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar 

Sak 13/20 Spørsmål om settekommune

Sak 14/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen Volda

Sak 15/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen Hornindal 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257