web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
25.02.2020 13:00 Vanylven rådhus Møterom 2
19.05.2020 13:00 Åram skule    Grendastova 
16.06.2020 13:00 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen
08.09.2020 14:15 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen 
20.10.2020 13:00 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen 
01.12.2020 13:00 Vanylven rådhus  Kommunestyresalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 06-20 - 01.12.2020

Innkalling og sakliste

Sak 43/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 44/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 45/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Dokument frå Vanylven kommune, av 28.10.2020. «Melding: Møteprotokoll kontrollutvalet 08.09.2020».
 2. Dokument frå Vanylven kommune, av 28.10.2020. «Plan for forvaltningsrevisjon – kommunen og selskap».
 3. Dokument frå Vanylven kommune, av 12.11.2020. «Svar på klage om manglande utøving av tilsyn og kontroll».
 4. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020. Bernt svarer «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».
 5. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».

Sak 46/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 47/20 Orientering frå kommunalsjef - Helse og omsorg

Sak 48/20 Orientering frå kommunalsjef - Teknisk sektor

Sak 49/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024

Vedlegg: 

 1. Plan for eigarskapskontroll
 2. Kapittel 8 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
 3. KS Anbefaling om eierstyring, selskapsledesle og kontroll (Ikkje oppdatert i høve ny kommunelov. Ein ventar på ajourført utgåve frå KS)

Sak 50/20 Prosjektplan - Lukking av politiske møter - Lovheimel

Vedlegg: 

Sak 51/20 Tertialrapport - Vanylven kommune 2. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg datert 13.10.2020 til Formannskapssak 102/20 10.20 og Kommunestyresak 82/20  26.10.20
 2. Finansrapport 1. januar – 31. augst 2020 frå Bergen Capital Management
 3. Komtek – orientering om dataprogram
 4. Vanylven Kyrkjelege Fellesråd – søknad
 5. Tertialrapport 2. tertial 2020

Møteprotokoll

 

Møte 05-20 - 20.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 34/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 35/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 36/20 Meldingar 

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Dokument frå Vanylven kommune, av 08.09.2020. «Melding: Møteprotokoll kontrollutvalet 16.06.2020».
 4. Frå bladet Kommunerevisoren. «Kontrollvettreglene».

Sak 37/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 38/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Vedlegg: 

 1. Dokument, av 21.09.2020. «Vurdering av uavhengigheit».

Sak 39/20 Engasjementbrev frå revisjonen

Vedlegg:

 1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Vanylven kommune datert 04.09.2020.
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 40/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Vedlegg:

Sak 41/20 Orientering frå hovudverneombodet

Sak 42/20 Orientering frå kommunalsjef - Kultur og oppvekst

Vedlegg: Powerpoint frå møtet

Møteprotokollen 

 

Møte 04-20 - 08.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 27/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 28/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 29/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Vanylven kommune, av 17.06.2020. «Årsplan for kontrollutvalet 2020».
 3. Dokument frå Vanylven kommune, av 16.06.2020. «Melding: Møteprotokoll 19.05.2020».
 4. Dokument frå Vanylven kommune, av 22.05.2020. «Melding: Møteprotokoll kontrollutvalet 25.02.2020».
 5. Dokument frå Vanylven kommune, av 22.05.2020. «Årsmelding for kontrollutvalet 2019».

Sak 30/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 31/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Sak 32/20 Etterlevelseskontroll

Vedlegg: 

Sak 33/20 Tertialrapport Vanylven kommune 1. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg til Formannskapet sak 53/20 8.6.2020 og Kommunestyret sak 50/20 15.06.2020.
 2. Tertialrapport 1. tertial 2020 - kommunestyresak 50/20 15. juni 2020.

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 16.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 20/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 21/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 22/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Dokument frå Vanylven kommune. «Årsmelding og rekneskap 2019 for skatteoppkrevjaren i Vanylven». Datert 02.06.2020
 2. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».

Sak 23/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 24/20 Revisjonen sitt arbeid med finasiell revisjon 2019 

Sak 25/20 Kommunerekneskapen med årsrapport 2019 Vanylven kommune

Vedlegg:  

 1. Revisjonsmelding 2019
 2. Rekneskap 2019
 3. Årsmelding 2019

Sak 26/20 Ytring i ulike media

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 19.05.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/20 Meldingar

Vedlegg: 

Sak 15/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 16/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 17/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging

Vedlegg: 

Sak 18/20 Orientering frå Ordføraren- Korona m.m

Sak 19/20 Orientering frå Ordføraren - Økonomisk situasjon m.m

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 25.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 10/20 Status på saker

Sak 11/20 Kontrollrapport - Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257