web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato             Kl.                      Stad                    Møterom

06.03          09.00          Vanylven rådhus            Møterom 1

05.05          09.00          Vanylven rådhus            Møterom 1

02.10          09.00          Vanylven rådhus            Møterom 1

03.11          08.30               Åram skule             Vest kontroll

Saksdokument og protokollar

Møte 04-15 - 03.11.2015

Innkalling og sakliste

Sak 26/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 27/15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 28/15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 29/15 Revisjonsplanlegging 2015 - Finansiell revisjon

Sak 30/15 Tertialrapport nr. 2 - 2015

Protokoll

 

Møte 03-15 - 02.10.2015

Innkalling og sakliste

Sak 19/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 20/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 22/15 Meldingar

Sak 23/15 Evaluering kontrollutvalet 2011-2015

Sak 24/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Sak 25/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning i grunnskulen

Protokoll

 

Møte 02-15 - 05.05.2015

Innkalling og sakliste

Sak 10/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 11/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 12/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 13/15 Meldingar

Sak 14/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 15/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 16/15 Orienteringar ved rådmannen

Sak 17/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 18/15 Møteplan haust 2015

Protokoll

 

Møte 01-15 - 06.03.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 04/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 05/15 Meldingar

Sak 06/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 07/15 Kontrollrapport - Årsrapport 2014 for skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 09/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Vatn og avløp

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257