web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato       Kl                Stad                Møterom 

28.02    09.00    Vanylven rådhus      Møterom 1

09.05    09.00    Vanylven rådhus      Møterom 1

23.05    09.00    Vanylven rådhus      Møterom 1         Går ut

26.09    09.00    Vanylven rådhus      Møterom 1         NB! Flytta frå 05.09

05.12    09.00    Vanylven rådhus      Møterom 1         NB! Flytta frå 28.11

Saksdokument og protokollar

Møte 04-14 - 05.12.2014

Innkalling og sakliste

Sak 30/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 31/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 32/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 33/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 34/14 Tertialrapport nr. 2 - 2014

Sak 35/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Gjennomgang stillingar, stillingsheimlar, bruk av overtid og konsulenthjelp Vanylven kommune

Sak 36/14 Orientering ved rådmannen

Protokoll

 

Møte 03-14 - 26.09.2014

Innkalling og sakliste

Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 21/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 22/14 Meldingar

Sak 23/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 24/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Spesialundervisning i grunnskulen i Vanylven kommune

Sak 25/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 26/14 Revisjonsstrategi 2014 - Finansiell revisjon

Sak 27/14 Tertialrapport nr. 1 - 2014

Sak 28/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Gjennomgang utvalgte investeringsprosjekt for 2008

Sak 29/14 Samarbeidsavtale med revisjonen

Protokoll

 

Møte 02-14 - 09.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/14 Meldingar

Sak 14/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 15/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 16/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 17/14 Orientering vedkomande Vanylven helse- og omsorgssenter

Sak 18/14 Orientering frå rådmannen - 3. tertialrapport

Sak 19/14 Forvaltningsrevisjon - prosjekt

Protokoll

 

Møte 01-14 - 28.02.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2013

Sak 05/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 06/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 07/14 Møteplan

Sak 08/14 Kontrollrapport - Årsrapport 2013 for skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/14 Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven

Sak 10/14 Orientering vedkomande ny sjukeheim med synfaring

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257