web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
01.03.2019 08:45 Florø

Flora samfunnshus

Speilsalen

 01.03.2019  13:00  Rådhuset  Einevarden
 03.04.2019  08:00  Rådhuset  Einevarden
14.05.2019 08:00    Rådhuset  Einevarden
06.06.2019 13.00 ASVO Måløy AS   Møterom 
10.09.2019 08:00 Rådhuset    Einevarden
22.10.2019 08.00  Rådhuset Einevarden 
03.12.2019 09:00  Rådhuset Einevarden 

Saksdokument og protokollar

Møte 08-19 - 03.12.2019

Innkalling og sakliste

Sak 49/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 50/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 51/19 Meldingar

Sak 52/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 40/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Vågsøy parkering AS - Utsatt frå tidligare møte

Møteprotokoll

 

Møte 07-19 - 22.10.2019

Innkalling og sakliste

Sak 47/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 48/19 Selskapskontroll av Nordfjord havn IKS 

Vedlegg: 

 1. Kommunerevisjonen i Nordfjord: Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Nordfjord Havn IKS, rapport datert 11.03.2019.
 2. Prosjektplan – selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Nordfjord Havn IKS.
 3. Nordfjord Havn IKS budsjett.
 4. Etiske retningslinjer og arbeidsreglement.
 5. Tilleggsvedlegg (Notat frå tidlegare havnerådsleiar Nils Myklebust og rådmann Knut Ove Leite).
 6. Notat av 09.08.2019 frå Vest kontroll med utdjuping av dei opptekne problemstillingane.
 7. E-post av 27.08.2019 frå Markvard Sunde, dagleg leiar/revisjonssjef som utførar av selskapskontrollen av Nordfjord Havn IKS.
 8. E-post av 04.09.2019 frå Elisabeth Elliott Midtgård, tidlegare styreleiar.
 9. E-post av 07.09.2019 frå Kjell Fagna, noverande havnedirektør.
 10. E-post av 16.09.2019 frå Klaus Iversen, advokat for Nordfjord hamn IKS og Raudeberg Industripark Syd AS (RIS) og OFS Måløy AS.
 11. Advokat Kjetil Kvammen, notat av 10.01.2017 vedkomande kompetanse til å endre vedtekter i Nordfjord Havn IKS.
 12. Advokat Kjetil Kvammen, notat av 14.10.2019 vedkomande revisor si uavhengigheit.

Møteprotokoll

 

Møte 06-19 - 10.09.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 32/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 33/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 34/19 Meldingar 

Sak 28/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 - utsatt frå forrgje møte 

Sak 35/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 36/19 Tilsynsrapport - Måløykollektivet

Sak 37/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 38/19 Overornda revisjonsstrategi 2019 - Finansiell revisjon

Sak 39/19 Orientering om løpande revisjon 

Sak 40/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Vågsøy parkering AS

Sak 41/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Nordfjord havn IKS

Sak 42/19 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2018 for ASVO Måløy AS

Sak 43/19 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Nordfjord Miljøverk IKS

Sak 44/19 Årsmelding 2018 for Nordfjordnett IKS

Sak 45/19 Konkurranseutsetting av sekretariatet

Sak 46/19 Evaluering av kontrollutvalet 

Møteprotokoll

 

Møte 05-19 - 06.06.2019

Innkalling og sakliste

Sak 26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll 

Sak 27/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 28/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 29/19 Revisjonsordning for Kinn kommune 

Sak 30/19 Sekretariatsordning for kontrollutvalet i Kinn kommune 

Sak 31/19 E-post av 15.04.2019 frå Kryss revisjon (sjå møteprotokoll)

Møteprotokoll

 

Møte 04-19 - 14.05.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 20/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 21/19 Meldingar

Sak 22/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 23/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 24/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018 

Sak 25/19 Driftsrekneskapen med årsrapport 2018 for fellesnemnda i Kinn kommune

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 03.04.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 13/19 Meldingar

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Sak 16/19 Orientering frå Rådmannen

Sak 17/19 Revisjonsordning for Kinn kommune 

Sak 18/19 Sekreteriatsordning for kontrollutvalet i Kinn kommune 

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 01.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokoll frå sist møte 

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 1-6)

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 7-9)

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 06/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos kommunerevisjonen i Nordfjord

Sak 10/19 Felles revisjonsselskap - Stifting av Vestland revisjon - kommunale oppgåvefellesskap

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 01.03.2019

Innkalling og sakliste

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257