web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato             Kl.                     Stad                     Møterom

03.03          09.00           Vågsøy rådhus              Einevarden

26.05          09.00           ASVO Måløy AS, Deknepollen

22.09          09.00           Vågsøy rådhus              Einevarden

27.10          13.00           Vågsøy rådhus              Einevarden

Saksdokument og protokollar

Møte 04-15 - 27.10.2015

Innkalling og sakliste

Sak 31/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 32/15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 33/15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 34/15 Revisjonsplanlegging - Finansiell revisjon 2015

Sak 35/15 Økonomimelding II 2015 

Protokoll

 

Møte 03-15 - 22.09.2015

Innkalling og sakliste

Sak 23/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 24/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 25/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 26/15 Meldingar

Sak 27/15 Evaluering kontrollutvalet 2011-2015

Sak 28/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Sak 29/15 Tilsynsrapport - Samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen

Sak 30/15 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet Samhandlingsreforma

Protokoll

 

Møte 02-15 - 26.05.2015

Innkalling og sakliste

Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 14/15 Meldingar

Sak 15/15 Rapport frå orienteringsbesøk ved Kulatoppen omsorgssenter

Sak 16/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 17/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 18/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 19/15 Møteplan haust 2015

Sak 20/15 Orientering om TSR 2015

Sak 21/15 Tilsynsrapport - Forvaltningskompetanse - Avgjerder om særskilt tilrettelegging - Bryggja skule

Sak 22/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring i Vågsøy kommune

Protokoll

 

Møte 01-15 - 03.03.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 04/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 05/15 Meldingar

Sak 06/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 07/15 Kontrollrapport - Årsrapport for 2014 - Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 09/15 Orientering om løpande revisjon 2014

Sak 10/15 Orienteringsbesøk på Kulatoppen omsorgssenter

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257