web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
06.02.2020 13:00 Rådhuset Skeide
11.03.2020 13:00 Rådhuset Hasund
14.05.2020 08:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  
07.09.2020 13:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  
01.10.2020 13:00 Rådhuset Kommunestyresalen  
04.11.2020 13:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  
03.12.2020 13:00 Rådhuset  Kommunestyresalen  

Saksdokument og protokollar

Møte 07-20 - 03.12.2020

Innkalling og sakliste

Sak 59/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 60/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 61/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Dokument frå Ulstein kommune, av 02.11.2020. «Plan for forvaltningsrevisjon».
 2. E-post, av 29.10.2020. «Informasjon frå Volda kommune om korleis dei jobbar med tilsynsrapporten».
 3. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».
 4. Dokument frå Ulstein kommune, av 12.11.2020. «Sak 56/20 – Svar til kontrollutvalet».
 5. Brev frå Arnstein Nordbotten, av 19.11.2020. «Sak 58/20 – Tilsvar til saksbehandling av brev datert 2. november 2020 og vedtaksføring».
 6. E-post, av 24.11.202. «E-post av 19.11.2020».

Sak 62/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 63/20 Orientering frå hovudverneombodet

Vedlegg: 

Sak 64/20 Orientering om løpande revisjon pr. november 2020

Sak 65/20 Orientering frå kommunalsjef - Oppvekst og kulturetaten

Vedlegg: 

Sak 66/20 Orientering frå kommunalsjef - Sentraladministrasjonen

Vedlegg: 

Sak 67/20 Orientering frå kommunalsjef - Teknisk etat

Vedlegg: 

Sak 68/20 Prosjektplan - Vedlikehald kommunale bygg

Vedlegg:

Sak 69/20 Plan for eigarskapskontroll 20201-2024

Vedlegg: 

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kapittel 7 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
3. KS Anbefaling om eierskap, selskapsledesle og kontroll. Utgitt 25.11.2020.

Sak 70/20 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

 

Møte 06-20 - 04.11.2020

Innkalling og sakliste

Sak 43/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 44/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 45/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Brev frå Ulstein kommune, av 27.10.2020. «Evaluering av regionalt samarbeid om PPT».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020. Bernt svarer «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».
 3. Årsmelding for interkommunal pedagogisk psykologisk teneste
 4. Årsmelding 2019 Søre Sunnmøre Barnevernssamarbeid.

Sak 46/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 47/20 Orientering frå kommunedirektøren - Tilsynsrapport

Vedlegg: 

Sak 48/20 Orientering frå kommunalsjef - Helse og omsorg

Vedlegg:

Sak 49/20 Orientering frå PPT

Sak 50/20 Tertialrapportering 2. Tertial 2020

Vedlegg:

Sak 51/20 Finansrapportering 2. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2020 til Formannskapet og Kommunestyret, datert 12.10.2020
 2. Rapport gjeldsportefølgje Ulstein Kommune 31.08.2020 frå Bergen Capital Management. Datert 07.09.2020
 3. Rapport gjeldsportefølgje Ulstein Eigedom KF 31.08.2020 frå Bergen Capital Management. Datert 07.09.2020
 4. Månadsrapport frå Odin Forvaltning pr. august 2020
 5. Makrokommentarar frå Odin Forvaltning pr. august frå 2020

Sak 52/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Vedlegg:

Sak 53/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging

Vedlegg: Oppfølgingskontrollen frå revisjonen, datert 26.10.2020.

Sak 54/20 Engasjementsbrev frå revisjonen

Vedlegg: 

1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Ulstein kommune datert 18.09.2020.
2. Forskrift om Kontrollutvalg og Revisjon.

Sak 55/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon 

Vedlegg: 

 1. Dokument, av 17.09.2020. «Vurdering av uavhengigheit».

Sak 56/20 Saker til eventuell seinare behandling

Sak 57/20 Bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 58/20 Skuldingar mot kontrollutvalet (sjå møteprotokollen)

Møteprotokoll

 

Møte 05-20 - 01.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 38/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 39/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Vedlegg: 

Sak 40/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Rapport frå tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid-Sande-Ulstein-Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020, av 06.07.2020, av 06.07.2020

Sak 41/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 42/20 Budsjett for kontrollutvalet 2021

Sak 36/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg:

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Møteprotokoll 

 

Møte 04-20 - 07.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 26/20 Godgjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 27/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 28/20 Meldingar 

Vedlegg: 

 1. Dokument frå Ulstein kommune. «Årsplan for kontrollutvalet».
 2. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 3. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».
 4. Utskrift frå kommunestyret sin møteprotokoll. Sak 38/20 Årsrapport for Ulstein kommune 2019 og 39/20 Kommunerekneskapen.
 5. Utskrift frå kommunestyret sin møteprotokoll. Sak 41/20 Årsmelding og rekneskap UEFK 2019.
 6. E-post, av 02.06.2020. «Spørsmål om møteplan 2020».

Sak 29/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 30/20 Orientering frå ordføraren og kommunedirektøren - Velferdsteknologi

Vedlegg: 

Sak 31/20 Orientering frå UEKF om bygging av ny Ulstein barneskule - Status 

Vedlegg: 

Sak 32/20 Kommunestyret si praktisering av fjernmøte i kommunestyret

Vedlegg: 

Sak 33/20 Tertialrapportering 1. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg til utval, formannskap og kommunestyret datert 27.05.2020 - kommunestyresak 071/20 18. juni 2020
 2. Finansrapport Ulstein Kommune januar-april 2020
 3. Finansrapport Ulstein Eigedom KF januar-april 2020
 4. Saksframlegg til Formannskapet sak 57/20 og Kommunestyret sak 71/20

Sak 34/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging 

Vedlegg: 

 1. Tilbakemeldinga frå SSR IKS AV 20.12.2019
 2. Representantskapsbehandlinga av rekneskap og årsmelding
 3. Årsrapport 2019
 4. Frå saka i kommunestyret (128/19) og kontrollutvalet (39/19)

Sak 35/20 Etterlevelseskontroll 

Vedlegg: 

Sak 36/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 14.05.2020

Innkalling og sakliste

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 17/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 18/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 19/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 20/20 Orientering frå kommunedirektøren om koronatiltak m.m.

Sak 21/20 Orientering frå UEFK om bygging av ny Ulstein barneskule 

Vedlegg: 

Sak 22/20 Kommunedirektøren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar 

Sak 23/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell 2019 Ulstein kommune og Ulstein Eigedom KF

Sak 24/20 Regneskapen med årsmelding 2019 Ulstein Eigedomsselskap KF

Vedlegg: 

 1. Styret si behandling av årsrekneskap og årsmelding, Møte 04.05.2020, og styresaka signert av dagleg leiar, ikkje datert.
 2. Revisjonsmelding 2019. Datert 24.04.2020 og Fullstendigerklæring 2019. Datert 22.04.2020.
 3. Rekneskapen 2019.
 4. Årsmelding 2019.
 5. Finansrapport 2019.

Sak 25/20 Kommunerekneskapen med årsrapport 2019 Ulstein kommune 

Vedlegg:

 1. Revisjonsmelding for 2019 datert 4. mai 2020
 2. Rekneskap 2019
 3. Årsrapport 2019 (side 1-44)

Møteprotokoll 

 

Møte 02-20 - 11.03.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 09/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 10/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 11/20 Meldingar

Sak 12/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 13/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 14/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 15/20 Ymse

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 06.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp - Oppfølging

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257