web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
23.01.2019 12:00 Blåhuset PPT
 05.03.2019  13:00  Rådhuset  Møterom Ulstein 
 06.05.2019  13:00  Rådhuset  Møterom Ulstein 
 24.09.2019  13:00  Rådhuset  Møterom Hasund
11.10.2019 08.00  Rådhuset Møterom Hasund 
20.11.2019 13:00 Rådhuset Møterom Ulstein 

Saksdokument og protokollar

Møte 06-19 - 20.11.2019 

Innkalling og sakliste

Sak 40/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 41/19 Møteprotokollen frå siste møte til orientering

Sak 42/19 Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 43/19 Orientering om sekretariatet for kontrollutvalet - Vest kontroll

Sak 44/19 Status på saker 

Sak 45/19 Arbeidet i kontrollutvalet

Møteprotokoll

 

Møte 05-19 - 11.10.2019

Innkalling og sakliste

Sak 35/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 36/19 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 37/19 Meldingar

Sak 38/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 39/19 Selskapskontroll av SSR IKS 

- Selskapskontroll - rapporten

Sak 30/19 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp - utsatt frå forgje møte

Møteprotokoll

 

Møte 04-19 - 24.09.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 24/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll 

Sak 25/19 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 26/19 Meldingar

Sak 27/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 28/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 29/19 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon 

Sak 30/19 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Innkjøp

Sak 31/19 Rekneskap og revisjonsberetning 2018 for Ulstein Fjernvarme

Sak 32/19 Oppfølging av kommunestyrevedtak i sak PS 17/39

Sak 33/19 Evaluering av kontrollutvalet 

Sak 34/19 Osnes gravplass - sak for kontrollutvall?

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 06.05.2019

Innkalling og sakliste

Sak 15/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll 

Sak 16/19 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 17/19 Melding

Sak 18/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 19/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 20/19  Rekneskapen med årsmelding 2018 Ulstein Eigedomsselskap KF

Sak 21/19  Kommunerekneskapen med årsrapport 2018

-Rekneskap 2018

- Revisjonsmelding 2018

-Årsrapport 2018 (side 1- 43)

-Årsrapport 2018 (side 44- 67)

Sak 22/19 Tilskot til private barnehagar

Sak 23/19 Orientering - Ulstein Arena

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 05.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 09/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 10/19 Godkjenning av møteprotokoll frå sist møte

Sak 11/19 Melding

Sak 12/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 13/19 Orientering Ulstein Arena 

Sak 14/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 - Skatteoppkrevjarfunksjonen

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 23.01.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 03/19 Melding

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 06/19 Orientering PPT

Sak 07/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 08/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257