web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
06.02.2018 13.00

Ulstein Arena

Rådhuset

Biblioteket

Ulstein

06.03.2018 08.00 Rådhuset Ulstein 
10.04.2018 13.00 Rådhuset Ulstein
08.05.2018 13.00 Rådhuset Hasund 
11.06.2018 AVLYST Rådhuset Hasund 
19.09.2018 13.00 Rådhuset Hasund 
29.11.2018 13.00 Rådhuset Hasund 

Saksdokument og protokollar

Møte 06-18 - 29.11.2018

Innkalling og sakliste

Sak 40/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 41/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 42/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 43/18 Meldingar

Sak 44/18 Revisjonsplanlegging 2018 - Finansiell revisjon

Sak 45/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 46/18 Orientering om Ulstein Arena

Sak 47/18 Tertialrapport 2. tertial 2018 og Finansrapport 2. tertial 2018

 

Møte 05-18 - 19.09.2018

Innkalling og sakliste

Sak 33/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 34/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 35/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 36/18 Meldingar

Sak 37/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 38/18 Orientering Ulstein Arena

Sak 39/18 Prosjektplan - Vurdering av innkjøpspraksis

Protokoll

 

Møte 04-18 - 08.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 22/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 23/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 24/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 25/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 26/18 Orientering Ulstein Arena

Sak 27/18 Rekneskapen med årsmelding 2017 Ulstein Eigedomsselskap KF

Sak 28/18 Kommunerekneskapen med årsrapport 2017

                  Rekneskap

                  Årsrapport

Sak 29/18 Orientering frå rådmannen - mobbing

Sak 30/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

Sak 31/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 32/18 Selskapskontroll av SSR IKS

Protokoll

 

Møte 03-18 - 10.04.2018

Innkalling og sakliste

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 18/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 20/18 Protokolltilførsel i formannskapsmøtet 13.03.2018

Sak 21/18 Bruk av kommunale dokument - Vidare behandling - Teken opp i møtet

Møteprotokoll

 

Møte 02-18 - 06.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/18 Gjennomgang møteprotokollar 2018

Sak 14/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 15/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 16/18 Bruk av offentlege dokument 

Protokoll

 

Møte 01-18 - 06.02.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/18 Synfaring Ulstein Arena

Sak 03/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 04/18 Gjennomgang møteprotokollar 2017

Sak 05/18 Gjennomgang møteprotokollar 2018

Sak 06/18 Meldingar

Sak 07/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 08/18 UEKF - Rutiner kring offentlege innkjøp

Sak 09/18 Finansrapportering

Sak 10/18 Administrative tilhøve - Unnateke off. innsyn jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13 1. lekk nr. 1

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257