web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
08.03.2017 13:00 Ulstein rådhus   Hasund
04.05.2017 13:00 Ulstein rådhus 

Ulstein

26.06.2017 13:00 Ulstein rådhus  Hasund 
12.09.2017 13:00  Ulstein rådhus  Ulstein
18.10.2017 08:30 Ulstein rådhus  Ulstein 
30.11.2017 13.00 Ulstein rådhus  Ulstein 

Saksdokument og protokollar

Møte 06-17 - 30.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 49/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 50/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 51/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 52/17 Meldingar

Sak 53/17 Ulstein Arena - Orientering

Sak 54/17 Tertialrapport med finansrapport pr. 2. tertial 2017

Sak 55/17 Orientering - Avviksrapportering vedkomande medisinering i helse- og omsorgstenesta

Sak 56/17 Moglege saker

Protokoll

 

Møte 05-17 - 18.10.2017

Innkalling og sakliste

Sak 40/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 41/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 42/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 43/17 Meldingar

Sak 44/17 Tilsynsrapport - Tvungen helsehjelp etter pasient og brukarrettigheitslova kap. 4A

Sak 45/17 Ulstein Arena - Orientering frå UEKF

Sak 46/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 47/17 Revisjonsplanlegging 2017 - Finansiell revisjon

Sak 48/17 Selskapskontroll av SSR IKS

Protokoll

 

Møte 04-17 - 12.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 31/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 32/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 33/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 34/17 Meldingar

Sak 35/17 Forsikringsrådgivingsteneste overfor kommunen

Sak 36/17 Ulstein Arena - Orientering frå UEKF

Sak 37/17 Ulstein Arena - Oppfølging av kommunestyresak PS 17-39

Sak 38/17 Oppfølging UL 37-16 Forvaltningsrevisjonsrapport vatn og avløp

Sak 39/17 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding frå rådmannen

Protokoll

 

Møte 03-17 - 26.06.2017

Innkalling og sakliste

Sak 22/17 Godkjenning av innkaling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 23/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte.

Sak 24/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 25/17 Meldingar

Sak 26/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Sak 27/17 Arena Ulstein - Orientering frå UEKF

Sak 28/17 Arena Ulstein - Tilbakemelding på tidlegare vedtak

Sak 29/17 Arena Ulstein - Kommunestyresak - Forvaltningsrevisjon

Sak 30/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport barnevern - tiltak - tilsyn - rutiner   

Møteprotokoll 

 

Møte 02-17 - 04.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 12/17 Godkjenning av innkaling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 13/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte.

Sak 14/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 15/17 Meldingar

Sak 16/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 17/17 Rekneskapen med årsmelding 2016 Ulstein Eigedomsselskap KF

Sak 18/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

                  Vedlegg 1: Rekneskap 2016

                Vedlegg 2: Årsrapport 2016

Sak 19/17 Tilsynsrapport frå helsetilsynet

Sak 20/17 Orientering frå rådmannen

Sak 21/17 Orientering frå UEKF

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 08.03.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkaling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte.

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

                    Vedlegg Protokoll Ulstein eigedomselskap KF

Sak 05/17 Kontrollrapport - Årsrapport 2016 Skatteoppkrevjarfunksjonen.

                    Vedlegg Kontrollrapport skatteoppkrevjarfunksjonen Ulstein 2016 

                    Vedlegg Årsrekneskap Ulstein 2016 Skatteoppkrevjaren

                    Vedlegg Årsrapport Ulstein 2016 Skatteoppkrevjaren

                   Vedlegg Årsmelding 2016 Interkommunal arbeidsgivarkontroll

Sak 06/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalet

                Vedlegg Årsmelding 2016 for kontrollutvalet

Sak 07/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

                    Vedlegg Prosjektplan PPT -  SSKR IKS

Sak 08/17 Meldingar

Sak 09/17 Orientering Arena Ulstein

Sak 10/17 Møteplan 2017

Møteprotokoll

 

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257