web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom
03.03.16 13.00 Ulstein rådhus Ulstein
11.05.16 13.00 Ulstein rådhus Ulstein 
05.10.16 13.00 Ulstein rådhus Hasund 
22.11.16 13.00 Ulstein rådhus Hasund 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-16 - 03.03.2016

Innkalling og sakliste

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 04/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 05/16 Meldingar

Sak 06/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 07/16 Møteplan 2016

Sak 08/16 Kontrollrapport - årsrapport 2015 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/16 Saker som kjem til - teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 02- 16 11.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 10/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 11/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 12/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016.

Sak 13/16 Meldingar.

Sak 14/16 Habilitet.

Sak 15/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2015.

Sak 16/16 Kommunerekneskapen med årsmelding 2015.

Sak 17/16 Rekneskapen med årsmelding 2015. Ulstein eigedomsselskap KF.

Sak 18/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern.

Sak 19/16 Ordførar, rådmann og oppvekstsjef - orientering jf. KU-sak 09/16

Protokoll

 

Møte 03-16 - 05.10.2016

Innkalling og sakliste

Sak 20(16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 21/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 22/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 23/16 Meldingar

Sak 24/16 Budsjett for kontrollutvalet 2017

Sak 25/16 Orientering om Arena Ulstein

Sak 26/16 Høyringsuttale NOU 2016:4 - Ny kommunelov

Sak 27/16 Habilitet ordførar (oppfølging av sak 12/16)

Protokoll

Høyringsuttale NOU 2016:4 Ulstein kontrollutval

 

Møte 04-16 - 22.11.2016

Innkalling og sakliste

Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 30/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 31/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016.

Sak 32/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019.

 - Vedlegg 1  Overordna analyse

 - Vedlegg 2 - Analyse av nøkkeltal SSB

Sak 33/16 Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2019.

 - Vedlegg Plan og retningsliner for selskapskotroll 2016-2018 Ulstein kommune

Sak 34/16 Rekneskapsrapport 2. tertial 2016.

Sak 35/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - tiltak, tilsyn, rutinar.

 - Vedlegg forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - tiltak, tilsyn, rutina - Ulstein komm.

Sak 36/16 Revisjonsplanlegging 2016 - finansiell revisjon

Sak 37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Vatn og avløp - Ulstein kommune.

 - Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Vatn og avløp - Ulstein kommune.

Sak 38/16 Rutinar Ulstein kommune. Orientering politisk skretariat jf. sak 22/16.

 - Vedlegg 1

  - Vedlegg 2

Sak 39/16 Meldingar.

  - Vedlegg 1

  - Vedlegg 2

  - vedlegg 3

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257