web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato             Kl.                   Stad                        Møterom

16.03          13.30           Ulstein rådhus                Hasund

11.05          13.30           Ulstein rådhus                Hasund

24.08          13.30           Ulstein rådhus                Hasund

02.11          13.00           Ulstein rådhus                Hasund

Saksdokument og protokollar

Møte 04-15 - 02.11.2015

Innkalling og sakliste

Sak 31/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 32/15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 33/15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 34/15 Meldingar

Sak 35/15 Revisjonsplanlegging 2015 - Finansiell revisjon

Sak 36/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Sak 37/15 Tertialrapport 2. tertial 2015

Protokoll

 

Møte 03-15 - 24.08.2015

Innkalling og sakliste

Sak 20/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 21/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 22/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 23/15 Meldingar

Sak 24/15 Evaluering kontrollutvalet 2012-2015

Sak 25/15 Tilsynsrapport - Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa - Ulsteinvik barneskule

Sak 26/15 Tilsynsrapport - Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa - Ulstein ungdomsskule

Sak 27/15 Vedk. forskrift og lov

Sak 28/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Oppfølgingsprosjekt - Omsorgsløn

Sak 29/15 Oppfølging rekneskap 2014

Sak 30/15 Kjøp av forsikringsrådgivingsteneste

Protokoll

 

Møte 02-15 - 11.05.2015

Innkalling og sakliste

Sak 10/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 11/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 12/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 13/15 Meldingar

Sak 14/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 15/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 16/15 Rekneskapen med årsmelding 2014 for Ulstein eigedomsselskap KF

Sak 17/15 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 18/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 19/15 Møteplan haust 2015

Protokoll

 

Møte 01-15 - 16.03.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 04/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 05/15 Meldingar

Sak 06/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 07/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 08/15 Kontrollrapport - Årsrapport 2014 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølgingsprosjekt - Omsorgsløn Ulstein kommune

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257