web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
07.02.2020 13:00 Rådhuset Nordfjordeid Formannskapssalen
24.04.2020 13:00  Fjernmøte  
19.06.2020 13:00 Kommunehuset Selje    Møterom 2. etg.  
11.09.2020 09:00  Rådhuset Nordfjordeid Kommunestyresalen 
16.10.2020 09:00 Bryggja  Omsorgssenteret 
20.11.2020 09:00 Kommunehuset Selje    Møterom 2. etg. 

Saksdokument og protokollar

Møte 06-20 - 20.11.2020

Innkalling og sakliste

Sak 47/20 Godkjenning av innkalling og sakliste.Underskrift av møteprotokoll

Sak 48/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 49/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020 «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».
 2. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».
 3. Utskrift av Stad kommune si møteprotokoll, av 29.10.2020.

Sak 50/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 51/20 Orientering frå kommunalsjef - Areal og eigedom

Vedlegg:

Sak 52/20 Økonomirapportering 2. terital 2020

Vedlegg: 

1. Saksframlegg frå kommunedirektøren datert 12.10.2020 til
a) Formannskapet i sak 20/136 22.10.2020 og
b) Kommunestyret i sak 20/168 29.10.2020
2. Økonomirapport 2. tertial 2020

Sak 53/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024

Vedlegg: 

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kommunestyresak 150/20 med vedlegg
3. Kapittel 1.3 frå Overordna analyse utarbeida av Vestland Revisjon.
4. KS Anbefaling om eierstyring, selskapsledesle og kontroll (Ikkje oppdatert i høve ny kommunelov. Vi ventar på ajourført utgåve frå KS)

Sak 54/20 Bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt

Møteprotokoll

 

Møte 05-20 - 16.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 40/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 41/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 42/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Frå bladet Kommunerevisoren. «Kontrollvettreglene».

Sak 43/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 44/20 Kommunedirektøren - Orientering om avvikssystemet til kommunen 

Sak 45/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Vedlegg: Dokument frå Forum for kontroll og tilsyn. «Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkning av kommuneloven § 23-5». 

Sak 46/20 Kommunalsjef - Orientering om pleie og omsorgstenesta i kommunen 

Vedlegg: Kommunen si organisering for helse og omsorg

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 11.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 33/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 34/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 35/20 Meldingar

Vedlegg:  

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Brev frå ordføraren til Håkon Dag Sørland, av 10.08.2020.

Sak 36/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 37/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Sak 38/20 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2019 for Nordfjord Miljøverk IKS

Vedlegg: 

 1. Årsmelding 2019 med rekneskap og revisjonsberetning.
 2. Styrevedtak
 3. Representantskapsvedtak

Sak 39/20 Rekneskap og revisjonsberetning 2019 for Nordfjord Havn IKS

 1. Møtebok frå hamnerådsmøtet 26.06.2020
 2. Revisjonsberetning datert 27.05.2020
 3. Årsrekneskap 2019

Sak 31/20 Plan for forvaltningsrevisjon Kommunen og selskap - Utsett sak

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Vestland Revisjon
 2. Utskrift frå møteprotokoll, Eventuell forvaltningsrevisjon – Kontroll av Nordfjord Havn IKS.

Møteprotokoll 

 

Møte 03-20 - 19.06.2020 

Innkalling og sakliste

Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 27/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 28/20 Meldingar 

Vedlegg: 

Sak 29/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 30/20 Eventuell forvaltningsrevisjon - Kontroll Nordfjord Havn IKS

Vedlegg: 

 1. Kontrollutvalet i Kinn si behandling i 2020
 2. Kommunestyret og kontrollutvalet i Selje si behandling i 2019
 3. Kommunestyret og kontrollutvalet i Vågsøy si behandling i 2019

Sak 31/20  Plan for forvaltningsrevisjon kommunen og selskap

Vedlegg: 

Sak 32/20 Økonomirapportering pr. 30.04.2020 

Vedlegg: 

 1. Saksutgreiing frå kommunedirektøren.
 2. Økonomirapport 1. tertial 2020 – Drift.
 3. Tertialrapport 1. 2020 – Investeringsprosjekt.
 4. Fylkesmannen i Vestland. Brev av 01.04.2020 vedkomande budsjett og økonomiplan.
 5. F- 20/086 frå møteprotokollen 11.06.2020.

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 24.04.2020

Innkalling og sakliste

Sak 09/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 10/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 11/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Kontrollrapport – Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen for Eid kommune.
 2. Kontrollrapport – Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen for Selje kommune.
 3. Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar).
 4. Frå bladet Kommunal økonomi, nr 3. 2020 – «Ny inkassolov raserer kommunal innkreving».
 5. E-post, av 07.04.2020 «Okla vindkraftanlegg - Sak sendt frå kontrollutvalget i Selje kommune".

Sak 12/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 13/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 14/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 - Selje kommune

Vedlegg: 

 1. Oppfølging frå revisjonen
 2. Orientering frå revisjonen

Sak 15/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Selje kommune 

Vedlegg:

 1. Rekneskap 2019 med melding frå revisor 2019, datert 01.04.2020
 2. Årsrapport 2019
 3. Kommunedirektøren sitt saksframlegg  for rekneskap 2019
 4. Kommunedirektøren sitt saksframlegg  for Årsrapport 2019

Sak 16/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 - Eid kommune, Eid Fjordvarme KF og Eid Industri 

Vedlegg:

 1. Oppfølging frå revisjonen
 2. Orientering frå revisjonen

Sak 17/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Eid Fjordvarme KF

Vedlegg: 

 1. Rekneskap 2019. Revisjonsmelding for 2019 datert 21.04.2020 ligg i dette dokumentet.
 2. Årsrapport 2019 - Eid Fjordvarme KF.
 3. Styret si behandling av årsrapport i (sak 20-004).
 4. Styret si behandling av årsrekneskap i (sak 20-005).

Sak 18/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Eid Industrihus KF

Vedlegg: 

 1. Rekneskap 2019. Revisjonsmelding for 2019 datert 21.04.2020 ligg i dette dokumentet.
 2. Årsrapport 2019 - Eid industrihus.
 3. Styret si behandling av årsrekneskap i (sak 20-013).
 4. Styret si behandling av årsrapport i (sak 20-014).

Sak 19/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Eid kommune 

Vedlegg: 

 1. Rekneskap 2019 med melding frå revisor, datert 02.04.2020
 2. Årsrapport 2019
 3. Kommunedirektøren sitt saksframlegg  for rekneskap 2019
 4. Kommunedirektøren sitt saksframlegg  for Årsrapport 2019

Sak 20/20 Ajourført møteplan 2020

Sak 21/20 Bestilling av overordna analyse for forvaltningsrevisjon

Sak 22/20 Byggerekneskap/Sluttrekneskap – Kjølsdalen bustadfelt

Vedlegg:

 1. Uttale i høve byggerekneskap frå revisjonen inkl. byggerekneskap. Datert 17.01.2020.

Sak 23/20 Revisor si vurdering av uavhengigheit

Vedlegg:

Sak 24/20 Engasjementbrev Stad kommune frå revisjonen

Sak 25/20 Bruk av hasteparagraf

 1. Særutskrift av F-sak 20-033, møte 12.03.2020
 2. E-post (2) av 13.04.2020 frå kommunestyrerepresentant Rita Karin Nyland
 3. Epost av 21.04.2020 frå advokat Kjetil Kvammen til Vest kontroll
 4. Epost av 21.04.2020 frå ordførar Alfred Bjørlo til Vest kontroll

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 07.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 05/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 06/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Selje 2019

Sak 07/20 Årsmelding for kontrolutvalet i Eid 2019

Sak 08/20 Innvendingar mot vindkraftanlegg - Kommunal sakshandsaming

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257