web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
16.01.2018 09.00 Kommunehuset Stort møterom, 2. etg.
15.02.2018 11.00  Furebuda  
15.02.2018 12.00 Furebuda   
07.05.2018 13.00 Kommunehuset Stort møterom, 2. etg
06.09.2018 13.00 Kommunehuset Stort møterom, 2. etg
07.11.2018 10.00 Eid rådhus Formannskapsalen 
07.11.2018 12.00 Eid rådhus Jektehola 

Saksdokument og protokollar

Møte 07-18 - 07.11.18 Fellesmøte med kontrollutvalet i Eid 

Innkalling med vedlegg

Protokoll

 

Møte 06-18 - 07.11.2018

Innkalling og sakliste

Sak 34/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen.

Sak 35/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte.

Sak 36/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 37/18 Meldingar

Sak 38/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 39/18 Nordfjord hamn - orientering om selskapskontroll

Sak 40/18 Samanslåing av kommunerevisjonane i Sogn og Fjordane - Status

Sak 41/18 Økonomirapportering pr. 31.08.2018

Protokoll

 

Møte 05-18 - 06.09.2018

Innkalling og sakliste

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 22/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 24/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 25/18 Kontroll av rammeavtale om helsevikarar - Rapport

Sak 26/18 Prosjektplan - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Nordfjord havn IKS

Sak 27/18 Tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt

Sak 28/18 Rekneskap og revisjonsberetning 2017 for Nordfjord havn IKS

Sak 29/18 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2017 for Nordfjord miljøverk IKS

Sak 30/18 Årsmelding 2017 for Nordfjordnett IKS

Sak 31/18 Overordna revisjonsstrategi 2018 - Finansiell revisjon

Sak 32/18 Meldingar

Sak 33/18 Orientering om løpande revisjon pr juli 2018

Protokoll

 

Møte 04-18 - 07.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 13/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 14/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 15/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 16/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 17/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 18/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Rekneskap

                Årsrapport

Sak 19/18 Selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Sak 20/18 Meldingar

Protokoll

 

Møte 03-18 - 15.02.2018 - Fellesmøte med kontrollutvalet i Eid

Innkalling

3)  Referatsaker

6 a) Kontrollutvalet informerer i fellesnemnda - Utkast til presentasjon

Protokoll

Presentasjon leiar i Fellesnemnda, Stein Robert Osdal

Presentasjon Kommunerevisjonen i Nordfjord, Markvard Sunde

 

Møte 02-18 - 15.02.2018

Innkalling og sakliste

Sak 08/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 09/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 10/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 11/18 Meldingar

Sak 12/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Protokoll

 

Møte 01-18 - 16.01.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Meldingar

Sak 05/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 06/18 Samanslåing av revisjonseiningane i Sogn og Fjordane 

                  Vedlegg

Sak 07/18 Ymse - Teken opp i møtet

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257