web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
28.02.2017 13.00  Selje rådhus Stort møterom 2.etg. 
09.05.2017 11.30  Selje rådhus Stort møterom 3.etg. 
12.06.2017 15.00 SRR Møterom 1
06.09.2017 10.00 Rådhuset, Eid  Formannskapssalen 2.etg
06.09.2017 12.00 Rådhuset, Eid  Jektehola, 1 etg.
19.10.2017 13.00  Selje rådhus Stort møterom 2.etg. 
22.11.2017 13.00  Selje rådhus Stort møterom 2.etg. 

Saksdokument og protokollar

Møte 07-17 - 22.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 43/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 44/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 45/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 46/17 Meldingar

Sak 47/17 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding

Sak 48/17 Revisjonsrapport - Arbeid med etikk i kommunen

Sak 49/17 Oppdatert innkjøpsreglement

Sak 50/17 Kvalitetskontroll Kommunerevisjonen i Nordfjord

Sak 51/17 Samanslåing av revisjonseiningane i Sogn og Fjordane - Uttale - Saka blei trekt

Vedlegg - 1. Omorganisering av revisjonen 2. Rapport om samanslåing av dei tre interkommunale revisjonseiningane i Sogn og Fjordane til ei revisjonsordning

Protokoll

 

Møte 06-17 - 19.10.2017

Innkalling og sakliste

Sak 35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 36/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 37/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 38/17 Meldingar

Sak 39/17 Tertialrapport 1. og 2. tertial 2017

Sak 40/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Finansiell revisjon

Sak 41/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 42/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Protokoll

 

Møte 05-17 - 06.09.2017 

Fellesmøte med kontrollutvalet i Eid

Innkalling og sakliste

Presentasjon

Møteprotokoll

 

Møte 04-17 - 06.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 28/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 29/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 31/17 Meldingar

Sak 32/17 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Offentleg innkjøp - Drift og investering

Sak 33/17 Sunnivahuset

Sak 34/17 Næringspark på Årsheim

Sak 26/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Folkehelsearbeidet i kommunen

Møteprotokoll

 

Møte 03-17 - 12.06.2017

Innkalling og sakliste

Sak 21/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 22/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017 - Utsatt til neste møte

Sak 24/17 Meldingar 

Sak 25/17 Val av revisor til fellesnemnda

Sak 26/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Folkehelsearbeidet i kommunen - Utsatt til neste møte

Sak 27/17 Orienteringar 

Møteprotokoll

 

Møte 02-17 - 09.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 14/17 Meldingar 

Sak 15/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 16/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

                  Vedlegg 1: Selje kommune rekneskap 2016

                Vedlegg 2: Selje kommune årsmelding 2016

Sak 17/17 Hablitet økonomisjefen

Sak 18/17 Kommunesamanslåing Selje-Eid

Sak 19/17 Revisjonsordning i Sogn og Fjordane

Sak 20/17 Orientering - Næringslivsparken på Årsheim

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 28.02.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 05/17 Meldingar 

Sak 06/17 Møteplan 2017

Sak 07/17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016

Sak 08/17 Kontrollrapport - Årsrapport 2016 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 10/17 Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016-2019

Møteprotokoll

 

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257