web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato            Kl.                   Stad                         Møterom

05.03         13.00          Selje rådhus           Stort møterom i 2. etg

19.05         13.00          Selje rådhus           Stort møterom i 2. etg

23.09         13.00          Selje rådhus           Stort møterom i 2. etg

28.10         13.00          Selje rådhus           Stort møterom i 2. etg

Saksdokument og protokollar

Møte 04-15 - 28.10.2015

Innkalling og sakliste

Sak 27/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 28/15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 29/15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 30/15 Revisjonsplanlegging - Finansiell revisjon 2015

Sak 31/15 Tertialrapport 2. tertial 2015

Protokoll

 

Møte 03-15 - 23.09.2015

Innkalling og sakliste

Sak 19/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 20/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 22/15 Meldingar

Sak 23/15 Evaluering kontrollutvalet 2011-2015

Sak 24/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Sak 25/15 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet Samhandlingsreforma

Sak 26/15 Orientering om den økonomiske situasjonen

Protokoll

 

Møte 02-15 - 19.05.2015

Innkalling og sakliste

Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 14/15 Meldingar

Sak 15/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 16/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 17/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 18/15 Møteplan haust 2015

Protokoll

 

Møte 01-15 - 05.03.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 04/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 05/15 Meldingar

Sak 06/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 07/15 Kontrollrapport - Årsrapport 2014 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 09/15 Orientering frå revisor - Løpande revisjon 2014

Sak 10/15 Orientering om den økonomiske situasjonen

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257