web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato       Kl              Stad                        Møterom

01.04    13.15     Selje rådhus       Stort møterom i 2. etg.

20.05    16.00     Selje rådhus       Stort møterom i 2. etg.      

18.06    11.00     Selje rådhus       Stort møterom i 3. etg.

15.10    13.00     Selje rådhus       Stort møterom i 2. etg.          NB! Flytta frå 01.10

03.12    13.15     Selje rådhus       Stort møterom i 2. etg.   

 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-14 - 03.12.2014

Innkalling og sakliste

Sak 31/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 32/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 33/14 Meldingar

Sak 34/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 35/14 Oppfølging av tertialrapport 2

Sak 36/14 Nytt økonomireglement

Sak 37/14 Orientering om tilsetjing av ny rådmann

Sak 38/14 Eventuell sak

Sak 39/14 Orientering frå revisjonen - løpande revisjon 2014

Protokoll

 

Møte 04-14 - 15.10 .2014

Innkalling og sakliste

Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 23/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 24/14 Meldingar

Sak 25/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 26/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 27/14 Revisjonsstrategi 2014 - Finansiell revisjon

Sak 28/14 Budsjett 2014 - Rapportering 2. tertial

Sak 29/14 Orienteringar

Sak 30/14 Forvaltningsrevisjon - prosjekt

Protokoll

 

Møte 03-14 - 18.06.2014

Innkalling og sakliste

Sak 19/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 20/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/14 Samtale med ordføraren

Sak 17/14 Forvaltningsrevisjon - prosjekt (Utsett frå forrige møte)

Protokoll

 

Møte 02-14 - 20.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/14 Meldingar

Sak 14/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 15/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 16/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 17/14 Forvaltningsrevisjon - prosjekt

Sak 18/14 Tilsynsrapport - Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram - NAV

Protokoll

 

Møte 01-14 - 01.04.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Gjennomgang av møtebøker 2013

Sak 05/14 Gjennomgang av møtebøker 2014

Sak 06/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 07/14 Kontrollrapport - Årsrapport 2013 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/14 Møteplan

Sak 09/14 Orientering frå revisor - Løpande revisjon

Sak 10/14 Orientering frå rådmannen - Oppfølging av forvaltningsrevisjon

Protokoll

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257