web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
10.03.2020 08:15 Rådhuset  Formannskapssalen
12.05.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen /Kommunestyresalen 
24.06.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen /Kommunestyresalen
09.09.2020 08:15 Rådhuset   Formannskapssalen/Kommunestyresalen 
21.10.2020 09:30 Rådhuset   Formannskapssalen/Kommunestyresalen
18.11.2020 09:30 Rådhuset   Formannskapssalen/Kommunestyresalen

Saksdokument og protokollar

Møte 06-20 - 18.11.2020

Innkalling og sakliste

Sak 53/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 54/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 55/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Årsmelding 2019 Søre Sunnmøre Barnevernssamarbeid.
 2. E-post, av 29.10.2020. Informasjon frå Volda kommune om korleis dei jobbar med tilsynsrapporten.
 3. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020. Bernt svarer «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».
 4. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».

Sak 56/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 57/20 Orientering frå kommunalsjef - Plan og utvikling

Sak 58/20 Orientering frå kommunalsjef - Teknisk

Sak 59/20 Orientering frå kommunedirektør og kommuneoverlege - Koronasituasjonen i Sande kommune

Sak 60/20 Tertialrapport Sande kommune 2. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg tertialrapport 2. tertial 2020 datert 02.10.2020 til
  a) Formannskapet sak 148/20 6.10.2020 og
  b) Kommunestyret sak 102/20 27.10.2020
 2. Tertialrapport økonomi 2. tertial 2020

Sak 61/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging

Vedlegg:

Sak 62/20 Plan for eigarskapskontroll

Vedlegg:

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kapittel 8 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
3. KS Anbefaling om eierstyring, selskapsledesle og kontroll (Ikkje oppdatert i høve ny kommunelov. Vi ventar på ajourført utgåve frå KS)

Sak 63/20 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

 

Møte 05-20 - 21.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 42/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 43/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 44/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Rapport frå tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid-Sande-Ulstein-Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020, av 06.07.2020.
 4. Dokument, av 18.09.2020. «Vurdering av uavhengigheit».
 5. Frå bladet Kommunerevisoren. «Kontrollvettreglene».

Sak 45/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 46/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Sak 47/20 Engasjementsbrev frå revisjonen

Vedlegg: 

 1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Sande kommune datert 18.09.2020.
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 48/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Sak 49/20 Spørsmål om habilitet for saksbehandleren sin sambuar

Vedlegg: 

1. Følgjande dokument frå kontrollutvalet si sak 41/20:
   - Notat av 05.10.2020 frå juridisk rådgjevar Kjetil Kammen
   - Forvaltningslova § 6 og kommunelova § 10-1
2. Vurdering frå advokat Martin DA i JUDICIA DA

Sak 50/20 Privat bruk av kommunalt skulebygg

Vedlegg: 

Følgjande dokument frå kontrollutvalet si sak 41/20:
- Utskrift av møteprotokoll 08.09.2020
- Reglar for utleige / utlån av barnehage- og skulebygg i Sande kommune, jfr. sak K-30/08.
- Kopi av brev av 23.08.2020 frå Bjørn Våge til Næring, teknisk og miljøutval
- Notat (udatert) frå Bjørn Våge: «Angåande Sandsøy skule – utleige av klasserom»
- Frå sak 52/20 i Næring, teknisk og miljøutvalet

Sak 51/20 Orientering frå hovudverneombodet

Sak 52/20 Barnevernstenesta - Tilsynsrapport av 06.07.2020. (sjå møteprotokollen)

Møteprotokoll 

 

Møte 04-20 - 09.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 32/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 33/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Sande kommune, av 01.07.2020. «Melding om vedtak – Plan for forvaltningsrevisjon».
 3. Dokument frå Sande kommune, av 11.11.2019. «Melding om vedtak _ Selskapskontroll SSR».

Sak 34/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 35/20 Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp/anbodsprosess

Vedlegg: 

Sak 36/20 Tertialrapport Sande kommune 1. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg tertialrapport 1. tertial 2020 til
 2. Tertialrapport økonomi 1. tertial 2020
 3. Sjukefråvær 1. tertial 2020
 4. Stillingsoversikt januar-april 2020

Sak 37/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging 

Vedlegg: 

 1. Tilbakemeldinga frå SSR IKS AV 20.12.2019
 2. Representantskapsbehandlinga av rekneskap og årsmelding
 3. Årsrapport 2019
 4. Frå saka i kommunestyret (58/19) og saka i kontrollutvalet (26/19)

Sak 38/20 Etterlevelseskontroll

Vedlegg: 

Sak 39/20 Underskrift møteprotokoll

Sak 40/20 Møtestart kontrollutvalsmøta (sjå møteprotokollen). 

Sak 41/20 Privat bruk av kommunal eigedom (sjå møteprotokollen). 

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 24.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 25/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 26/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

 1. Møteprotokollen frå møtet 12.05.2020.

Sak 27/20 Meldingar 

Vedlegg: 

Sak 28/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.    

Sak 30/20 Underskrift møteprotokoll 

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 12.05.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 16/20 Meldingar

 1. Frå bladet Kommunal økonomi, nr 3. 2020 – «Ny inkassolov raserer kommunal innkreving».

Sak 17/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 18/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019

Sak 19/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019

 1. Årsrekneskap 2019 inkl. revisjonsmelding
 2. Årsrekneskap 2019 detaljert 
 3. Årsmelding 2019

Sak 20/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - tenesteyting heimesjukepleia - oppfølging

 1. Samandrag i rapporten – Tenesteyting i heimesjukepleia, av 13.09.2019
 2. Tilbakemelding frå kommunedirektøren.

Sak 21/20 Orientering frå kommunedirektøren - Status Fleirbrukshallen på Larsnes

Sak 22/20 Orientering frå Nestleiar - Muligheitene for innsyn bl.a. bruk av postjournal

Sak 23/20 Bruk av hasteparagraf

Sak 24/20 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 10.03.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Kommunedirektøren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 06/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 07/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 - Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 09/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 10/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 11/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 12/20 Innspel til kontrollutvalet

Sak 13/20 Underskrift møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257