web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom
25.02.16 13.45 Sande rådhus  Formannskapssalen
19.05.16 08.00 Sande rådhus Formannskapssalen 
29.09.16 12.30 Kvamsøya Kvamsøy oppvekstsenter
01.12.16 13.45 Sande rådhus Formannskapssalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 01 - 16 - 25.02.2016

Innkalling og sakliste

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 04/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 05/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 06/16 Kontrollrapport - Årsmelding 2015 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 07/16 Møteplan 2016

Sak 08/16 Sande næringsforum - Orientering om retningsliner for tildeling

Sak 08/16 del 2

Sak 09/16 Underskrift av møteprotokollen

Sak 10/16 Meldingar

 Protokoll

 

Møte 02-16 - 19.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 11/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 12/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 13/16 Gjennomgang av møteprtokollar 2016

Sak 14/16 Rutiner for arkiv og journalføring ved arkivansvarleg

Sak 15/16 Meldingar

Sak 16/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon for 2015

Sak 17/16 Sande Næringsforum KF - årsmelding og rekneskap 2015

Sak 18/16 Kommunerekneskapen og årsmelding for 2015

Sak 19/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern

Sak 20/16 Underskrift av møteprotokoll

Protokoll

 

Møte 03-16 - 29.09.2016

Innkalling og sakliste

Sak 21/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 22/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 23/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 24/16 Budsjett for kontrollutvalet 2017

Sak 25/16 Høyringsuttale NOU 2016 - 4 

                    Vedlegg 1 Høyringsuttale MR og SF sekretærforum 

                    Vedlegg 2 NOU 2016: 4 - kap.25

Sak 26/16 Tilsynsrapport Fylkesmannen "Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa" - Gursken opplæringssenter  

                    Vedlegg 1 Tilsynsrapport

Sak 27/16 Meldingar

                  Vedlegg 1 Openheitsrapport SSKR

Sak 28/16 Underskrift av møteprotokoll

Sak 29/16 Orienteringsmøte Kvamsøy oppvekstsenter

Protokoll

  

Møte 04-16 - 01.12.2016

Innkalling og sakliste

Sak 31/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 32/16 Godkjenning av møtereferat frå siste møte

Sak 33/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 34/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019

 - Overordna analyse

 - Analyse av nøkkeltal SSB

Sak 35/16 Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2019

- Plan for selskapskontroll

Sak 36/16 Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern - Sande kommune

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Tiltak, tilsyn, rutinar

Sak 37/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - spesialundervisning

 - Statusnotat 

Sak 38/16 Meldingar

 - vedlegg 1

 - vedlegg 2

Sak 39/16 Revisjonsplanlegging 2016 - finansiell revisjon

Sak 40/16 Møteprotokoll - val underskrivar

Møteprotokoll 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257