web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
03.02.2020 13:00 Ørsta rådhus Vartdalsfjord
02.03.2020 13:00 Ørsta rådhus Hjørundfjord
17.04.2020 13:00 Fjernmøte  
25.06.2020 08:30 Ørsta rådhus  Ørstafjord og Vartdalsfjord 
14.09.2020 13:00 Ørsta rådhus  Kommunestyresalen  
12.10.2020 13:30 Ørsta rådhus  Kantina
23.11.2020 13:30 Ørsta rådhus  Ørstafjord/Vartdalsfjord

Saksdokument og protokollar

Møte 07-20 - 23.11.2020

Innkalling og sakliste

Sak 49/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll

Sak 50/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 51/20 Meldingar

Vedlegg:

 1. Årsmelding 2019 Søre Sunnmøre Barnevernssamarbeid.
 2. E-post, av 29.10.2020. Informasjon frå Volda kommune om korleis dei jobbar med tilsynsrapporten.
 3. Årsmelding for interkommunal pedagogisk psykologisk teneste 2019. 
 4. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020. Bernt svarer «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».
 5. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».

Sak 52/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 53/20 Orientering frå hovudverneombodet

Sak 54/20 Orientering frå sektorleiar - Tekniske tenester

Vedlegg:

Sak 55/20 Tertialrapportering 2. Tertial 2020

Vedlegg: 

1. Kommunestyresak 86/20 Tertialrapport august 2020.
2. Tertialrapport 2020 pr. august 2020
3. Finansrapport Ørsta kommune. 1. januar til 31. august 2020
4. Markedskommentar – Rentemøte i Norges Bank 24.09.2020

Sak 56/20 Orientering om løpande revisjon pr. november 2020

Sak 57/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024

Vedlegg:

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kapittel 8 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
3. KS Anbefaling om eierstyring, selskapsledesle og kontroll (Ikkje oppdatert i høve ny kommunelov. Ein ventar på ajourført utgåve frå KS)

Sak 58/20 Saker til eventuell seinare behandling

Vedlegg:

1. Til kontrollutvalet i Ørsta kommune. Erstatning for klubbhuset til Ørsta IL.
2. Til kontrollutvalet i Ørsta kommune. Plassering av fleirbrukshallen i sentrum

Møteprotokoll

 

Møte 06-20 - 12.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 41/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll 

Sak 42/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 43/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Rapport frå tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid-Sande-Ulstein-Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020, av 06.07.2020.
 4. E-post, av 30.09.2020. «Svar på spørsmål frå kontrollutvalet knytt til økonomisk kriminalitet og nettkriminalitet».

Sak 44/20 Gjenomgang av møteprotokollar 2020

Sak 45/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Sak 46/20 Engasjementsbrev frå revisjonen

Vedlegg: 

 1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Ørsta kommune datert 15.09.2020.
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 47/20 Byggerekneskap Opprusting Ørsta kino

Vedlegg: 

 1. Revisjonsuttale ombygging datert 01.09.2020
 2. Vedtak budsjettjustering
 3. Byggerekneskap opprusting Ørsta Kino

Sak 48/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Sak 38/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleie - Oppfølging

Vedlegg: 

 1. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tenesteyting i heimesjukepleia, Ørsta kommune, datert 30.08.2019.
 2. Tilbakemelding frå kommunedirektøren, av 24.06.2020.

Møteprotokoll 

 

Møte 05-20 - 14.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 33/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll

Sak 34/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 35/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Ørsta kommune, av 07.09.2020. «Vedtak – Plan for forvaltningsrevisjon – Kommunen og selskap».

Sak 36/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 37/20 Etterlevelseskontroll

Vedlegg: 

Sak 38/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging

Vedlegg: 

 1. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tenesteyting i heimesjukepleia, Ørsta kommune, datert 30.08.2019.
 2. Tilbakemelding frå kommunedirektøren, av 24.06.2020.

Sak 39/20 Tertialrapportering 1. Tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Rapportering 1. tertial 2020 - kommunestyresak 39/20 18. juni 2020.
 2. Tertialrapport april 2020
 3. Finansrapport frå Bergen Capital Management (BCM)
 4. Finansrapport frå BCM

Sak 40/20 Prosjektplan - Tilleggsløyvingar - Investering

Vedlegg: 

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 25.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 25/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll

Sak 26/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Vedlegg: 

Sak 27/20 Meldingar

Vedlegg: 

Sak 28/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 29/20 Habilitet ved vedtak om lokalisering av barnehage

Sak 30/20 Avgjerd av spørsmål om folkevald sin habilitet

Sak 31/20 Investeringsprosjekt 

Sak 32/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Sak 33/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging 

 1. Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, Forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tenesteyting i heimesjukepleia, Ørsta kommune, datert 30.08.2019.

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 17.04.2020

Innkalling og sakliste

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 22/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 23/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019  

Sak 24/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019

Vedlegg: 

Møteprotokoll

  

Møte 02-20 - 02.03.2020

Innkalling og sakliste

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 15/20 Meldingar

Sak 16/20 Kontrollrapport -Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 17/20 Årsplan 2020 - Kontrollutvalet Ørsta kommune 

Sak 18/20 Orientering frå rådmannen vedkomande einingsleiar

Møteprotokoll

 

Møte 01-20  - 03.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 08/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 10/20 Budsjett investeringar

Sak 11/20 Orienteringar frå rådmannen

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257