web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
23.01.2019 12.00 Ulsteinvik PPT Blåhuset
 25.04.2019  13:00  Ørsta rådhus  Vartdalsfjord
 27.05.2019  13:00  Ørsta rådhus   Hjørundfjord
 16.09.2019  13:00  Ørsta rådhus  Hjørundfjord
02.10.2019  11.15   Volda rådhus  Austefjorden 
25.11.2019 13:00 Ørsta rådhus Hjørundfjord

Saksdokument og protokollar

Møte 06-19 - 25.11.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 43/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 44/19 Møteprotokollen frå siste møte til orientering 

Sak 45/19 Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåvar

Sak 46/19 Orientering om sekretariatet for kontrollutvalet - Vest kontroll

Sak 47/19 Orientering om kommunen sin revisjon - Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Sak 48/19 Status på saker

Sak 49/19 Arbeidet i kontrollutvalet

Sak 50/19 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon

Sak 51/19 Byggerekneskap - Hovdebygda Barnehage - Garderobe

Sak 52/19 Orientering - Sentrumsplan Ørsta

Møteprotokoll

 

Møte 05-19 - 02.10.2019

Innkalling og sakliste

Sak 37/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 38/19 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 39/19 Meldingar

Sak 40/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 41/19 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tenesteyting i heimesjukepleia

Sak 42/19 Selskapskontroll av VØR IKS

Delrapport 1 - Eigarskapskontroll

Delrapport 2 - Etterleving av sjølvkostprinsippet

Møteprotokoll

 

Møte 04-19 - 16.09.2019 

Innkalling og sakliste

Sak 30/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 31/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 32/19 Meldingar

Sak 33/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 

Sak 34/19 Evaluering av kontrollutvalet 

Sak 35/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 36/19 Tilsynsrapport - Helse og omsorgstenesten til barn i avlastingsbustad i Ørsta kommune 2018

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 27.05.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 24/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 25/19 Meldingar

Sak 26/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 27/19 Orientering - Innkjøp 

Sak 28/19 Byggerekneskap - Dalene barnehage

Sak 29/19 Samfunnsutvalet (sjå møteprotokoll)

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 25.04.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 13/19 Meldingar 

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Kontrollrapport - Årsmelding 2018 - Skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 16/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 17/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018 

- Årsrekneskap 2018

-Årsmelding 2018 Del 1 Pliktig informasjon 

-Årsmelding 2018 Del 2 Rådmann og sekjonar (side 1-50)

-Årsmelding 2018 Del 2 Rådmann og seksjonar (side 51-99)

-Vedlegg til årsmelding 2018 del 2

-Kommunaløkonomiske ord og uttrykk 

Sak 18/19 Orientering - Innføring av elektronisk kjørebok og rutinar knyta til dette

Sak 19/19  Orientering frå NKRF konferansen 

Sak 20/19 Rådmannen si tilbakemelding på KU-SAK 04/19

Sak 21/19  Sentrumstomtene i Ørsta sentrum, attendekjøp - vurdering 

Sak 22/19 Orientering frå leiaren i kontrollutvalet 

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 23.01.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 03/19 Meldingar.

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018.

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018.

Sak 06/19 Møteplan 2019

Sak 07/19 Vedkomande orientering om innkjøp.

Sak 08/19 Orientering PPT

Sak 09/19 Orienteringssak, sjå møteprotokoll

Sak 10/19 Sentrumstomtene, sjå møteprotokoll

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257