web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
06.03.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
03.05.2018 13.00 Ørsta rådhus Avlyst 
31.05.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
04.09.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
15.10.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
26.11.2018 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-18 - 26.11.2018

Innkalling og sakliste

Sak 41/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 42/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 43/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 44/18 Meldingar

Sak 45/18 Orientering - innkjøp.

Sak 46/18 Orientering om praktisering av retningsliner for taksering

Sak 47/18 Tertialrapport august 2018.

Sak 48/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie og omsorg

Sak 49/18 Selskapskontroll av VØR IKS - Plan

Sak 50/18 Retnngsliner for sakkunnig nemnd til fastsetjing av eigedomsskatt -       Kompetansespørsmål

Møteprotokoll

 

Møte 04-18 - 15.10.2018

Innkalling og sakliste

Sak 30/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 31/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 32/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 33/18 Meldingar

Sak 34/18 Revisjonsplanlegging 2018 - Finansiell revisjon

Sak 35/18 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Vatn og avløp

Sak 36/18 Tilbakemelding frå rådmannen

Sak 37/18 Byggerekneskap legesenter/omsorgsbustader - Vallamarka

Sak 38/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 39/18 Massetak Klubben - Orientering

Sak 40/18 Montering av GPS i kommunale bilar

Protokoll

 

Møte 03-18 - 04.09.2018

Innkalling og sakliste

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 22/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 24/18 Meldingar 

Sak 25/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Sak 26/18 Uttale i høve kommunereforma - Sakshandsaming

Sak 27/18 Miljøretta helsevern - Tilsyn ved skulane i Ørsta

Sak 28/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 29/18 Byggerekneskap Ørstaheimen dagsenter

Protokoll

 

Møte 02-18 - 31.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 14/18 Meldingar

Sak 15/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 16/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Rekneskap

                Årsmelding del 1

                Årsmelding del 2

Sak 17/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 18/18 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Vatn og avløp

Sak 19/18 Privat flytebrygge i Litleøya ved Sæbø

Sak 20/18 Ymse - Teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 01-18 - 06.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Gjennomgang møteprotokollar 2018

Sak 05/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 06/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 07/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

                Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidleg innsats (rapporten)

Sak 08/18 Kontrollrapport - Årsrapport for 2017 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/18 Klagesak etter forureiningslova - Kommunal sakshandsaming 

Sak 10/18 Privat brygge i Litleøya ved Sæbø

Møteprotokoll 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257