web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
13.03.2017 13.00  Ørsta rådhus  Hjørundfjord 
29.03.2017 16.30  Ørsta rådhus         Ørstafjord
15.05.2017 13.00  Ørsta rådhus   Hjørundfjord  
26.06.2017 08.30 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
05.09.2017 13.00  Ørsta rådhus     Vartdalsfjord    
21.09.2017 08.00 Ørsta rådhus 

Vatnevatnet  

16.10.2017 13.00 Ørsta rådhus 

Hjørundfjord 

28.11.2017 13.00 Ørsta rådhus

Vartdalsfjord

Saksdokument og protokollar

Møte 07-2017 - 28.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 49/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 50/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 51/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 52/17 Meldingar

Sak 53/17 Offentlegheit i kommunal sektor - tilbakemelding

Sak 54/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 55/17 Revisjonsplanlegging 2017 - Finansiell revisjon

Sak 56/17 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Vatn og avløp

Sak 57/17 Tertialrapport august 2017

Sak 58/17 Tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt 

Protokoll

 

Møte 06-2017 - 21.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 45/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 46/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 47/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 48/17 Habilitet - Legene

Protokoll

 

Møte 05-2017 - 05.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 39/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 40/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 41/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 42/17 Meldingar

Sak 43/17 Tilsynsrapport - Forvaltningskompetanse - Avgjerder om særskild tiltrettelegging

Sak 44/17 PPT - prosess - Vidare oppfølging av ku-sak 38/17

Sak 45/17 Habilitet - Legene - Trekt frå saklista - utsett til neste møte

Møteprotokoll

 

Møte 04-2017 - 26.06.2017

Innkalling og sakliste

Sak 26/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 27/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 28/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 29/17 Tilbakemelding jf. 22/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon

Sak 30/17 Tertialrapport april 2017

Sak 31/17 Oppfølging ØR40/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern  

                    Tiltak - tilsyn - rutiner

Sak 32/17 Fortetting vs reguleringsplan - byggesaker

Sak 33/17 Meldingar

Sak 34/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Sak 35/17 Byggerekneskap bustader unge med miljøtenester

Sak 36/17 Byggerekneskap Vartdal skule

Sak 37/17 Oppfølging sak 14/17 Endring i rollefordeling forliksrådet

Sak 38/17 PPT - Prosess

Møteprotokoll

 

Møte 03-17 - 15.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 18/17 Godkjenning av innkallig og sakliste

Sak 19/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 20/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 21/17 Meldingar

Sak 22/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 23/17 Bu- og driveplikt i Ørsta kommune - orientering

Sak 24/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016 

Sak 25/17 Saker vidare

Møteprotokoll

 

Møte 02- 17 - 29.03.2017

Innkalling og sakliste

Sak 15/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 16/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 17/17 Osgeilsaka - vidarehandsaming av sak 03/17 Osgeilsaka.

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 13.03.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av inkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

                    Vedlegg Møteprotokoll 29.11.2016

Sak 03/17 Osgeil-sak - gjennomgang 

Sak 04/17 Møteplan 2017

Sak 05/17 Gjennomgang møteprotokollar 2016

Sak 06/17 Gjennomgang møteprotokollar 2017

Sak 07/17 Årsmelding 2016 kontrollutvalet

Sak 08/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 09/17 Kontrollrapport - årsrapport 2016 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 10/17 Orienteringsbesøk Sæbø skule - rapport

Sak 11/17 Orienteringsbesøk Hjørundfjordheimen - rapport

Sak 12/17 Tilbakemelding Sak 45/14 Oppfølging forvaltningsrevisjon

                    Konsekvensar av manglande vedlikehald bygg Ørsta kommune

Sak 13/17 Meldingar

Møteprotokoll 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257