web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom
01.03.16 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
26.04.16 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
24.05.16 13.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 
22.09.16 10.00 Sæbø  Sæbø skule
29.11.16 10.00 Ørsta rådhus Hjørundfjord 

 

Saksdokument og protokollar

Møte 1-16 - 01.03.2016

Innkalling og sakliste

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 2/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 3/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 4/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 5/16 Møteplan 2016

Sak 6/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 7/16 Kontrollrapport - Årsrapport for 2015 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Protokoll

 

 

Møte 2-16  26.04.2016

Innkalling og sakliste

Sak 09/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 10/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 11/16 Seksjon for tekniske tenester (byggesak) - publikumshandtering. Orientering  ved rådmannen.

Sak 12/16 Integrering av flyktningar i Ørsta kommune. Orientering frå rådmannen.

Sak 13/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015.

Sak 14/16 Gjennomgang av møterotokoll 2016.

Sak 15/16 Meldingar.

Protokoll

 

Møte 3-16 24.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 16/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 17/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 18/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 19/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon

Sak 20/16 Kommunerekneskapen med årsmelding 2015

Sak 21/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern

Sak 22/16 Meldingar

Protokoll

 

Møte 4-2016 22.09.2016

Innkalling og sakliste

Sak 23/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 24/16 Godkjening av protokoll frå siste møte

Sak 25/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 26/16 Budsjett for konrollutvalet 2017

Sak 27/16 Høyringsuttale NOU 2016: 14 Ny kommunelov

Sak 28/16 Meldingar

Sak 29/16 Orienteringsbesøk Sæbø skule

Sak 30/16 Orienteringsbesøk Hjørundfjordheimen

Protokoll

 

Møte 5-16 - 29.11.2016

Innkalling og sakliste

Sak 32/16 Godkjenning av innkallling og sakliste

Sak 33/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 34/16 Orientering om KF-kvalitet

Sak 35/16 Organisering av større bygge- og investeringsprosjekt

                 - orientering

Sak 36/16  Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2018

  Overordna analyse

Analyse av nøkkeltal SSB

Sak 37/16 Planog retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2019

Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2019

Sak 38/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt vatn og avløp

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vatn og avløp-Ørsta kommune

Sak 39/16 Revisjonsplanlegging 2016 - Finansiell revisjon

Sak 40/16 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt barnevern

  Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - Ørsta kommune

Sak 41/16 Meldingar

Sak 42/16 Tilbakemelding jf.ØR04 sak31/16

Sak 43/16 Status Viketunet 

Sak 44/16  Tertialrapport august 2016

  Tertialrapporten

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257