web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato             Kl                  Stad                   Møterom

08.01          13.00          Ørsta rådhus          Hjørundfjord

02.03          13.00          Ørsta rådhus          Ørstafjord

05.05          14.00          Ørsta rådhus          Vartdalsfjord

23.09          08.30          Ørsta rådhus          Hjørundfjord

04.11          13.00          Ørsta rådhus          Vartdalsfjord

Saksdokument og protokollar

Møte 05-15 - 04.11.2015

Innkalling og sakliste

Sak 34-15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 35-15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 36-15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 37-15 Revisjonsplanlegging 2015 - Finansiell revisjon

Sak 38-15 Tertialrapport august 2015

Sak 39-15 Bygge-/prosjektrekneskap Hjørundfjordheimen - Brannsikring

Protokoll

 

Møte 04-15 - 23.09.2015

Innkalling og sakliste

Sak 28/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 29/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 31/15 Meldingar

Sak 32/15 Evaluering kontrollutvalet 2011-2015

Sak 33/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Protokoll

 

Møte 03-15 - 05.05.2015

Innkalling og sakliste

Sak 18/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 19/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 20/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 21/15 Meldingar

Sak 22/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 23/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 24/15 Orienteringar frå rådmannen 

Sak 25/15 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 26/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 27/15 Møteplan haust 2015

Protokoll

 

Møte 02-15 - 02.03.2015

Innkalling og sakliste

Sak 07/15 Godkjenning og innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 08/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 09/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 10/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 11/15 Meldingar

Sak 12/15 Rapport frå orienteringsbesøk ved Vartdal skule og fleirbrukshall

Sak 13/15 Rapport frå orienteringsbesøk ved Vartdal helsetun

Sak 14/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Spesialundervisning - grunnskulen Ørsta kommune

Sak 15/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 16/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 17/15 Kontrollrapport - Årsrapport for 2014 skatteoppkrevjarfunksjonen

Protokoll

 

Møte 01-15 - 08.01.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01-15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02-15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03-15 Meldingar

Sak 04-15 Oppfølging av tertialrapport 2. tertial 2014

Sak 05-15 Byggerekneskap ny paviljong Velle skule

Sak 06-15 Gjennomgang orienteringsbesøk

Protokoll

 

 

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257