web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato        Kl               Stad                Møterom

27.02     13.00      Ørsta rådhus      Hjørundfjord

24.03     14.00      Ørsta rådhus      Hjørundfjord

06.05     13.00      Ørsta rådhus      Hjørundfjord         Går ut

12.05     08.00      Ørsta rådhus      Hjørundfjord         Går ut

26.05     08.30      Ørsta rådhus      Hjørundfjord

21.08     09.00      Volda og Ørsta reinhaldsverk, Hovdebygda

02.10     13.00      Ørsta rådhus      Ørstafjord             

21.10     09.00      Vartdal skule                                  

09.12     15.00      Ørsta rådhus      Hjørundfjord          Flytta til 08.01.2015

Saksdokument og protokollar

Møte 01-14 - 27.02.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Møteprotokollar til gjennomgang 2013

Sak 05/14 Møteprotokollar til gjennomgang 2014

Sak 06/14 Rapport orienteringsbesøk Ørstaheimen

Sak 07/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 08/14 Møteplan

Sak 09/14 Kontrollrapport - Årsrapport 2013 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 10/14 Byggerekneskap Sæbø fleirbrukshall

Sak 11/14 Byggerekneskap Vartdal fleirbrukshall

Sak 12/14 Viketunet - Orientering ved revisor

Sak 13/14 Forvaltningsrevisjon. Stillingsheimlar - problemstillingar innanfor pleie og omsorg. Prosjektplan

Sak 14/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006-2008

Sak 15/14 Orientering ved rådmannen

Sak 16/14 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Protokoll

 

Møte 02-14 - 24.03.2014

Innkalling og sakliste

Sak 17/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 18/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/14 Meldingar

Sak 20/14 Møteprotokollar til gjennomgang 2014

Sak 21/14 Viketunet - avklaringar

Sak 22/14 Byggerekneskap Viketunet

Protokoll

 

Møte 03-14 - 26.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 23/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 24/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 25/14 Meldingar

Sak 26/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 27/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 28/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 29/14 Tilsynsrapport - Velle skule

Protokoll

 

Møte 04-14 - 21.08.2014

Innkalling og sakliste

Sak 30/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 31/14 Godkjenning av møteprotokollen frå forrige møte

Sak 32/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 33/14 Orientering om VØR

Sak 34/14 Tertialrapport 1. tertial 2014

Sak 35/14 Tilsynsrapport - Oppfølging av delar av skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Velle skule - Utsett frå forrige møte

Sak 36/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - Teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 05-14 - 02.10.2014

Innkalling og sakliste

Sak 37/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 38/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 29/14 Tilsynsrapport - Oppfølging av delar av skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Velle skule - Utsett sak

Sak 39/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 40/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Pleie og omsorg i Ørsta kommune

Sak 41/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 42/14 Samarbeidsavtale med revisjonen

Sak 43/14 Revisjonsstrategi 2014 - Finansiell revisjon

Sak 44/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Vurdering av sjukefråveret i Ørsta kommune

Sak 45/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Konsekvensar av manglande vedlikehald av bygg i Ørsta kommune

Protokoll

 

Møte 06-14 - 21.10.2014

Innkalling og sakliste

Sak 46/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 47/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 48/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 49/14 Tertialrapport 2. tertial 2014

Sak 50/14 Orienteringsbesøk Vartdal skule

Sak 51/14 Orienteringsbesøk Vartdal fleirbrukshall

Sak 52/14 Orienteringsbesøk Vartdal helsetun

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257