web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2021

Dato Kl. Stad Møterom
29.01.2021 10:15  Måløy  Formanskapsalen  
07.04.2021  09:00  Florø  Speilsalen 
04.05.2021  10:15  Måløy   Fjernmøte 
27.05.2021  09:00  Florø   Speilsalen  
10.06.2021 10:00 Florø/måløy  
22.09.2021  09:00  Florø   Speilsalen  
04.11.2021  10:15  Måløy   Formanskapsalen  
02.12.2021  09:00  Florø   Speilsalen  

Saksdokument og protokollar

Møte 01-21 - 29.01.2021

Innkalling og sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 02/21 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 03/21 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

 1. Vurdering av uavhengigheit Kinn kommune 2021, av 15.01.2021.
 2. Frå bladet kommunal økonomi januar 2021. «Merverdiavgift: Etterlengtet avklaring for svømmeanlegg».
 3. E-post, av 8. januar 2021. «Klage på Kinn kommune i følgje offentleglova».
 4. Utskrift frå kommunestyret sin protokoll, av 17.12.2020. Sak 170/20 Kontrollutvalet: plan for eigarskapskontroll. 
 5. Utskrift frå kommunestyret sin protokoll, av 17.12.2020. Sak 189/20 Kontrollutvalet: plan for forvaltningsrevisjon – kommunen og selskap.
 6. Tilbakemelding vedkomande kontrollutvalssak 79/20, der Kontrollutvalet bad om å få brannrapportane frå brannane i Torvmyra og Lyngvegen. Motteken 21.01.2021.
 7. Rapport om Vernetenesta i Kinn kommune. Frå verneomboda. Motteken 20.01.2021.
 8. Tilbakemelding vedkomande kontrollutvalssak 79/20.  Dokument motteke 22.02.2021 frå Teknisk sjef og Brannsjef.

Sak 04/21 Rekneskap, årsmelding 2019 og sluttrapport Fellesnemnda Kinn kommune

Vedlegg:  

 1. Taloppstilling motteke frå kommunedirektøren 04.12.2020.
 2. Alternativt oppsett av taloppstilling motteke frå kommunedirektøren 04.12.2020.
 3. Stadfesting frå revisor datert 07.12.20 vedk. filer motteke frå kommunedirektøren 04.12.2020.
 4. Informasjon frå revisor 11.05.2020.
 5. Revisjonsmelding frå Vestland Revisjon datert 11.05.2020.
 6. Sluttrapport og årsrapport 2019 Fellesnemnda.
 7. Spesifisert saldoliste for prosjektperioden 2017-2019 motteke 11.05.2020.
 8. Saksframlegg og vedtak i sak 54/20 i Kinn Kontrollutval 03. 06.2020.

Sak 05/21 Årsmelding for kontrollutvalet 2020

Vedlegg:

Sak 06/21 Møteplan for 2021

Vedlegg:

Sak 07/21 Årsplan for kontrollutvalet 2021

Vedlegg:

Sak 08/21 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon

Vedlegg: 

Sak 09/21 Orientering frå kommunedirektøren - Oppfølging av saker

Vedlegg: 

Vedlegg frå kommunedirektøren: 

 1. Presentasjon 
 2. Fullmaktsbrev
 3. Oppdragsbrev

Sak 10/21 Saker til eventuell seinare behandling

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257