web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
20.01.2020 10:15 Måløy  Einevarden
21.02.2020 13.00 Måløy Einevarden
 13.05.2020 10.00

Rådhuset Måløy

Florø: Øklandbygget 

Einevarden 

29NM 

 03.06.2020  09.00 Florø: Samfunnshuset Speilsalen  
11.06.2020 10.00

Florø: Øklandbygget 

 Rådhuset Måløy

Baugen  

Einevarden

01.09.2020 10.15   Måløy: Thon hotell  Thon Hotell
28.09.2020 09.00 Florø: Samfunnshuset Møtesalen 
03.11.2020 09.00  Florø: Samfunnshuset  Speilsalen   
08.12.2020 10.15  Rådhuset Måløy Formanskapsalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 09-20 - 08.12.2020

Innkalling og sakliste

Sak 98/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 99/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 100/20 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

 1. Brev frå Fylkesmannen, av 18.10.2020. «Avslutting av tilsyn».
  Tilbakemelding på KU-sak 68/20.
 2. «Oppvekst og kulturutvalget 27.10.2020 – Orientering om Kinn kommune sitt tilsyn på tema skulemiljø».
 3. Frå Fridaposten, av 25.11.2020. «Kontrollutvalet vil sjå Heggheim i korta».
 4. E-post, av 28.10.2020. «Val av kontrollutval».
 5. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».
 6. Opningsbalanse Kinn Kommune 0101.2020.
 7. Revisjonsmelding opningsbalanse Kinn kommune.
 8. Uttale frå uavhengig revisor om reglement for finans- og gjeldsforvaltning – Kinn Kommune.

Sak 101/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024

Vedlegg: 

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kinn kommune – Eigarstrategi. Vedteken i Kinn kommunestyre 06.11.2019, sak 035/19.
3. KS Anbefaling om eierskap, selskapsledesle og kontroll. Utgitt 25.11.2020.

Sak 102/20 Tertialrapportering med revidert budsjett Kinn kommune

Vedlegg:

 1. Formannskapssak 102/20 -  2. tertialrapportering 2020 m/revidert budsjett. Behandla 26.11.20

Sak 103/20 Rekneskap, årsrapport 2019 og sluttrapport Fellesnemnda Kinn kommune

Vedlegg: 

 1. Fellesnemnda kostnader.
 2. Notat frå kommunedirektøren, kostnad fellesnemnda.
 3. Avklaring revisor.
 4. Frå revisor revisor.
 5. Revisjonsberetning-uttale
 6. Årsrapport 2019 og sluttrapport.
 7. Rekneskap 2017-2019.
 8. Utskrift av sak 54/20

Sak 104/20 Årsrekneskap og revisjonsmelding 2019 for Måløy Vekst AS

Vedlegg: 

1. Årsrekneskap 2019 datert 28.05.2020
2. Revisjonsberetning datert 28.05.2020
3. Protokoll frå styrebehandling av årsrekneskapet datert 28.05.2020
4. Protokoll frå generalforsamling 09.06.2020

Sak 105/20 Årsrekneskap og revisjonsmelding 2019 for Vågsøy parkering AS

Vedlegg: 

1. Årsrekneskap 2019
2. Notar 2019
3. Kommentarar frå styret 2019 datert 28. mai 2020.
4. Revisjonsberetning datert 28. mai.2020
5. Protokoll frå styrebehandling av årsrekneskapet 2. juni 2020
6. Møtebok frå generalforsamling 11. juni 2020. Ikkje signert. Videomøte
7. Perioderekneskap pr. 31.08.2020

Sak 106/20 Orientering frå kommunedirektøren - Rådhusprosjekt

Vedlegg:

 1. Tilbakemelding frå kommunedirektøren av 03.12.2020. Vedkomande svar på spørsmåla. Milepælar, tidslinje – prosess og tidsbruk.  Ikkje offentleg jf. Offl. § 23.1.  Dette blir kopiert opp og teke med til møtet
 2. Tilbakemelding frå kommunedirektøren av 03.12.2020. Vedkomande svar på spørsmål. Prosjektplan.
 3. Tilbakemelding frå kommunedirektøren av 03.12.2020. Notat

Sak 107/20 Andre orienteringar frå kommunedirektøren

Vedlegg: 

Sak 108/20 Oppfølgingsliste

Vedlegg: 

 1. Oppfølgingsliste for kontrollutvalet. Utarbeidd av Vest Kontroll.

Sak 109/20 Saker til eventuell seinare behandling

Sak 81/20 Rekneskap og revisjonsberetning 2019 for Nordfjord Havn IKS

Vedlegg: 

 1. Møtebok frå hamnerådsmøtet 26.06.2020
 2. Revisjonsberetning datert 27.05.2020
 3. Årsrekneskap 2019

Sak 82/20 Årsrekneskap og revisjonsmelding 2019 for ASVO Måløy AS

Vedlegg: 

 1. Møtebok frå generalforsamling 4. juni 2020
 2. Protokoll frå styrebehandling av årsrekneskapet
 3. Revisjonsberetning datert 6.5.2020
 4. Årsrekneskap 2019

Sak 90/20 Kommunedirektøren - Fotballhallen i Florø - Orientering

Vedlegg: 

 1. Notat frå kommunedirektøren av 04.12.2020 vedkomande svar på stilte spørsmål frå kontrollutvalet.
 2. Brev frå Kinn kommune til Vestland Fylkeskommune.  Datert 04.05.2020.  Tilsvarer linken under punkta c og d i saksutgreiinga/spørsmåla til kommunedirektøren. 

Møteprotokoll

 

Møte 08-20 - 03.11.2020

Innkalling og sakliste

Sak 87/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 88/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 89/20 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

1. Utskrift frå kommunestyre si møtebok, sak 151/20 Val av kontrollutval.
2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020. Bernt svarer «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».

Sak 90/20 Kommunedirektøren - Fotballhallen i Florø - Orientering

Sak 91/20 Kommunedirektøren - Utfylling på Nygårdstangen i Deknepollen - Orientering

Sak 92/20 Oppfølging av selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Vedlegg:

1. Sak 85/19 i Vågsøy kommunestyret, den 12.12.2019. Vedlegga til saka kan
ettersendast utleverast om det er behov/ynskjeleg.

 1. Kommunerevisjonen i Nordfjord: Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Nordfjord Havn IKS, rapport datert 11.03.2019.
 2. Prosjektplan – selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Nordfjord Havn IKS.
 3. Nordfjord Havn IKS budsjett.
 4. Etiske retningslinjer og arbeidsreglement.
 5. Tilleggsvedlegg (Notat frå tidlegare havnerådsleiar Nils Myklebust og rådmann Knut Ove Leite).
 6. Notat av 09.08.2019 frå Vest kontroll med utdjuping av dei opptekne problemstillingane.
 7. E-post av 27.08.2019 frå Markvard Sunde, dagleg leiar/revisjonssjef som utførar av selskapskontrollen av Nordfjord Havn IKS.
 8. E-post av 04.09.2019 frå Elisabeth Elliott Midtgård, tidlegare styreleiar.
 9. E-post av 07.09.2019 frå Kjell Fagna, noverande havnedirektør.
 10. E-post av 16.09.2019 frå Klaus Iversen, advokat for Nordfjord hamn IKS og Raudeberg Industripark Syd AS (RIS) og OFS Måløy AS.
 11. Advokat Kjetil Kvammen, notat av 10.01.2017 vedkomande kompetanse til å endre vedtekter i Nordfjord Havn IKS.
 12. Advokat Kjetil Kvammen, notat av 14.10.2019 vedkomande revisor si uavhengigheit.

2. Sak 40/20 i Kinn kontrollutval, den 13.05.2020.
3. E-post frå Vestland revisjon av 07.10.20. Vurdering av mulig forvaltningsrevisjon.
4. E-post av 29.10.2020 frå Vestland revisjon vedkomande eigenvurdering av kompetanse.

Sak 93/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Vestland Revisjon.
 2. Bestilling av Overordna analyse til Vestland revisjon.
 3. Kontrollutvalssak 78/20 Samtale med Hovudvernombod, møte 28.09.2020 (nytt vedlegg)

Sak 94/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Vedlegg: 

Sak 95/20 Oppfølgingsliste

Vedlegg: 

Sak 96/20 Saker til eventuell seinare behandling

Sak 97/20 Årsrekneskap og revisjonsmelding 2019 for Aksello AS

Vedlegg: 

1. Årsrekneskap 2019
2. Fullstendighetserklæring frå dagleg leiar
3. Årsrapport frå dagleg leiar
4. Revisjonsmelding
5. Protokoll frå styrebehandling av årsrekneskapet 22.04.2020
6. Møtebok frå generalforsamling 10.06.2020

Sak 80/20 Årsrekneskap, årsmelding med rekneskap, revisjonsberetning 2019 og orientering - Nordfjord Miljøverk IKS

Vedlegg: 

 1. Årsmelding 2019 med rekneskap og revisjonsberetning
 2. Styrevedtak
 3. Representantskapsvedtak

Møteprotokoll

 

Møte 07-20 - 28.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 74/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen 

Sak 75/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 76/20 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».

Sak 77/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Sak 78/20 Samtale med hovudvernombod

Sak 79/20 Kommunedirektøren - Orientering om Vasstrykk vedkomande sikkerheit ved brann i Florø og Måløy

Vedlegg: 

Sak 80/20 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2019 for Nordfjord Miljøverk IKS

Vedlegg: 

 1. Årsmelding 2019 med rekneskap og revisjonsberetning
 2. Styrevedtak
 3. Representantskapsvedtak

Sak 81/20 Rekneskap og revisjonsberetning 2019 for Nordfjord Havn IKS

Vedlegg: 

 1. Møtebok frå hamnerådsmøtet 26.06.2020
 2. Revisjonsberetning datert 27.05.2020
 3. Årsrekneskap 2019

Sak 82/20 Årsmelding med rekneskap og revisjonsberetning 2019 for ASVO Måløy

Vedlegg: 

 1. Møtebok frå generalforsamling 4. juni 2020
 2. Protokoll frå styrebehandling av årsrekneskapet
 3. Revisjonsberetning datert 6.5.2020
 4. Årsrekneskap 2019

Sak 83/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Vestland Revisjon.
 2. Bestilling av Overordna analyse til Vestland revisjon.
 3. Utskrift frå møteprotokoll, Eventuell forvaltningsrevisjon – Kontroll av Nordfjord Havn IKS.

Sak 84/20 Budsjett for kontrollutvalet 2021

Sak 85/20 Oppfølgingsliste

Vedlegg: 

Sak 86/20 Saker til eventuell seinare behandling

Vedlegg:

 1. E-post, av 21.09.2020. «Fotballhall» frå Nils Myklebust.
 2. Frå orienteringa til kommunedirektøren vedkomande «Fotballhallen» i møtet 01.09.2020. Det skriftleg materialet som han har sendt over.

Møteprotokoll

 

Møte 06-20 - 01.09.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 61/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 62/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 63/20 Skriv og meldingar 

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. E-post, av 14. mai 2020. «Amfiutbygging og Blå promenade».

Sak 64/20 Krav til føring av møtebok ved lukking av møte og ved vedtak om at eit medlem av organet er inhabilt 

Vedlegg: 

Sak 65/20 Kommunedirektøren - Utfylling på Nygårdstangen i Deknepollen - Orientering 

Sak 66/20 Administrative tilhøve

Vedlegg: 

Sak 67/20 Kommunedirektøren - Fotballhallen i Florø - Orientering

Vedlegg: 

Sak 68/20 Tilsynsrapport - Skulen si aktivitetsplikt for å sikre elevane eit trygt og godt skulemiljø

Vedlegg: 

 1. Tilsynsrapport – Skulen si aktivitetsplikt for å sikre elevane eit trygt og godt skule- miljø.
 2. Brev frå Fylkesmannen, av 29.05.2020. «Oversending av tilsynsrapport».
 3. Dokument, av 15.05.2020. «Kommentar til førebels tilsynsrapport».
 4. Brev frå Fylkesmannen, av 16.04.2020. «Oversending av førebels tilsynsrapport Kinn kommune».
 5. Førebels tilsynsrapport – Skulen si aktivitetsplikt for å sikre elevane eit trygt og godt skule- miljø.

Sak 69/20 Tertialrapportering med revidert budsjett Kinn kommune

Vedlegg: 

Sak 70/20 Samtale med hovudverneombod 

Sak 71/20 Val av nytt medlem i kontrollutvalet 

Sak 72/20 Oppfølgingsliste første halvår 2020

Vedlegg: 

Sak 73/20 Eventuelt 

Vedlegg: 

Møteprotokoll 

 

Møte 05-20 - 11.06.2020 

Innkalling og saksliste 

Sak 56/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 57/20 Etterkontroll av VA- Rekneskapen i Vågsøy og Flora kommunar for 2019

Vedlegg: 

 1.  Attestasjonsuttale, av 02.06.2020
 2. Revisjonsrapporten, av 02.06.2020

Sak 58/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Vedlegg: 

Sak 59/20 Fastsetjing av av møtestad for kontrollutvalet 

Sak 60/20 Eventuelt (sjå møteprotokollen)

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 03.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 42/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen 

Sak 43/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 44/20 Skriv og meldingar 

Vedlegg: 

 1. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».

Sak 45/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 Vågsøy kommune

Vedlegg:

 1. Oppfølgingsskjema ÅOP Vågsøy Kommune

Sak 46/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 Vågsøy kommune 

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding
 2. Årsrekneskap
 3. Årsmelding

Sak 47/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 Flora kommune 

Sak 48/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Havhesten KF

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019. Datert 23.04.2020, Motteke 27.05.2020.
 2. Rekneskapen 2019, inkludert erklæring frå konstituert dagleg leiar og konstituert rekneskapssjef datert 17.02.2020.
 3. Årsmelding 2019 datert 31.03.2020.
 4. Møtebok frå styret si behandling av årsrekneskap og årsmelding.

Sak 49/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Flora Hamn KF

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019. Datert 23.04.2020
 2. Årsmelding 2019 datert 16.03.2020.
 3. Rekneskapen 2019, inkludert erklæring frå hamnesjefen og konstituert rekneskapssjef datert 17.02.2020.
 4. Styrebehandling for årsmeldinga
 5. Styrebehandlinga for årsrekneskapen
 6. Styrebehandling av rekneskap og årsmelding for Alden Hamneområde

Sak 50/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 KF Innvandrarsenteret i Flora 

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019. Datert 18.03.2020
 2. Erklæring rekneskap 2019 frå dagleg leiar og konstituert rekneskapssjef, datert 17.02.2020
 3. Rekneskapen 2019, inkludert erklæring frå dagleg leiar og konstituert rekneskapssjef datert 17.02.2020.
 4. Årsmelding 2019 datert 31.03.2020.
 5. Styrebehandling av årsrekneskap og årsmelding i møte 31.03.2020. Dokumentet er ikkje signert. Motteke hos oss 25.05.2020.

Sak 51/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Flora Bordgleder KF

Vedlegg:

 1. Revisjonsmelding  25.05.20
 2. Erklæring rekneskap
 3. Årsrekneskap
 4. Årsmelding 
 5. Styrebehandling

Sak 52/20 Rekneskapen med årsmelding 2019 Allhuset Eikefjord 

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding 2019 datert 18.05.2020
 2. Rekneskapen 2019
 3. Årsrapport 2019
 4. Styrebehandling årsrekneskap 

Sak 53/20 Kommunerekneskapen med årsrapport 2019 Flora kommune

Vedlegg: 

 1. Revisjonsmelding
 2. Uttale frå leiinga vedkommande årsrekneskapen til Flora kommune for 2019 – fullstendingheitserklæring
 3. Årsrapport Framside og innhaldsoversikt     

Sak 54/20 Rekneskap, årsrapport 2019 og sluttrapport Fellesnemnda Kinn kommune

Vedlegg: 

 1. Notat frå Vestland Revisjon
 2. Revisjonsuttale til driftsrekneskapen pr. 31.12.2019
 3. Rekneskapsoppstilling for prosjektperioden 2017-2019
 4. Sluttrapport for aktivitet 2017- 2019 inkl. årsmelding for 2019

Sak 55/20 Eventuelt 

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 13.05.2020 

Innkalling og sakliste

Sak 28/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 29/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/20 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

 1. Årsmelding for Flora kontrollutval 2019.
 2. Tilsyn med Kinn kommune etter barnehagelova § 19g, retting av regelbrot, av 27.01.2020.
 3. Kinn kommune – avslutning av tilsyn barnehagelova § 19 g – tilrettelagt tilbod for barn med nedsett funksjonsevne, av 28.02.2020.
 4. Kinn kommune får tilsyn, av 30.01.2020.
 5. Kinn kommune – budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, av 26.02.2020.
 6. Kontrollrapport og årsrapport 2019 for skatteoppkrevjaren. Flora kommune.
 7. Kontrollrapport og årsrapport 2019 for skatteoppkrevjaren. Vågsøy kommune.
 8. Frå bladet Kommunal økonomi, nr 3. 2020 – «Ny inkassolov raserer kommunal innkreving».
 9. Dokument, av 24.02.2020 «Val av nytt varamedlem i Kontrollutvalet».

Sak 31/20 Årsmelding for kontrollutvalet i Vågsøy 2019

Sak 32/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Sak 33/20 Bestilling av overordna analyse for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll

Sak 34/20 Revisor - Orienteringar

Vedlegg:

Sak 35/20 Kommunedirektøren - Utfylling på Nygårdstangen i Deknepollen - Orientering

Vedlegg: 

 1. Fylkesmannen i Vestland, brev til kommunen dat.12.12.2019. Fråsegn til søknad om disp.
 2. Fylkesmannen i Vestland, brev til kommunen dat. 17.02.2020. Avslag på søknad.
 3. E-post korrespondanse Kinn kommune – Fylkesmannen. Av 07.02.2020, 30.01.2020 og 14.01.2020. Gjeld søknad om utfylling på Nygårdstangen i Kinn kommune.
 4. Bilete Fylling.
 5. Bilete Fylling.
 6. Snitt i Fylling.
 7. Bilde av fylling gnbr10912.
 8. Fyllingplan.
 9. Gjennomføringsplan
 10. E-post frå kommunen til Fylkesmannen av 15.01.2020. Gjeld søknad om utfylling på Nygårdstangen i Kinn kommune.
 11. Kontrollutvalssak 27/20 av 21.02.2020.
 12. Artikkel i Fjordenes tidende av 03.03.2020.
 13. Dokument, av 06.03.2020. Anmeldelse fylling Nygårdstangen i Måløy i Kinn kommune.

Sak 36/20 Engasjementbrev Kinn kommune frå revisjonen

Vedlegg:

Sak 37/20 Revisor si vurdering av uavhengigheit Kinn kommune

Vedlegg:

Sak 38/20 Revisor si vurdering av uavhengigheit Vågsøy kommune  

Vedlegg:

Sak 39/20 Oppfølging av kommunestyrevedtak i sak 043/20 VA - Rekneskapen

Vedlegg:

Sak 40/20 Eventuell Forvaltningsrevisjon - Kontroll Nordfjord Havn IKS 

Vedlegg:

Sak 41/20 Eventuelt

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 21.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokollen

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/20 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

Sak 22/20 Avklaring for Kinn kommune sitt budsjett 2020 - Orientering frå rådmannen

Sak 22/20 Utskrift m/vedlegg - Avklaring for Kinn kommune sitt budsjett 2020 - Orientering frå rådmannen

Sak 23/20 Arbeidsgrupper oppnemnd av fellesnemnda - Orientering frå rådmannen

Sak 23/20 Utskrift m/vedlegg Arbeidsgrupper oppnemnd av fellesnemnda - Orientering frå rådmannen

Sak 24/20 Val til kontrollutvalet

Sak 25/20 Ressursbruken til samanslåingsprosessen

Sak 25/20 Utskrift m/vedlegg Ressursbruken til samanslåingsprosessen

Sak 26/20 Abonnement på bladet kommunal rapport 

Sak 27/20 Eventuelt: Fylling i sjøen ved Nygårdstangen i Kinn kommune - Orientering 

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 20.01.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokollen

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Skriv og meldingar

Vedlegg: 

Sak 04/20 Orientering om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 05/20 Orientering om kontrollutvalet sitt sekretariat - Vest kontroll

Sak 06/20 Orientering om kommunen sin revisjon - Vestland Revisjon

Sak 07/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 08/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 09/20 Møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, godtgjersle ved deltaking på kurs og                                                        system for reisegodtgjersle

Sak 10/20 Orientering om kontrollutvalet i kommunestyret - Avklaring

Sak 11/20 Møteplan for 2020

Sak 12/20 Budsjett for kontrollsystemet i 2020 - Orientering 

Sak 13/20 Kurs og konferansar. Deltaking 

Sak 14/20 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Sak 15/20 Abonnement på Kommunerevisoren

Sak 16/20 Oppfølging av saker frå Flora kommune (oppfølgingsliste)

Sak 17/20 Oppfølging av saker frå Vågsøy kommune (oppfølgingsliste)

Sak 18/20 Arbeidet i kontrollutvalet i 2020 - Opplysningar og innspel for utarbeiding av plan

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257