web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
26.02.2020 13:00 Herøy rådhus Møterom 1. etg
23.04.2020 13:00  Fjernmøte   
11.05.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
24.06.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
21.09.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
21.10.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen
07.12.2020 13:00  Herøy rådhus  Kommunestyresalen

Saksdokument og protokollar

Møte 07-20 - 07.12.2020

Innkalling og sakliste

Sak 54/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 55/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 56/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020 «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».
 2. Frå bladet kommunal økonomi nr. 8, 2020. «Nye internkontrollregler gjelder fra 1. januar 2021».
 3. Frå nettavisa kommunalrapport, av 23.11.2020. «Kommunen har plikt til å legge til rette for møtepublikum».

Sak 57/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 58/20 Orientering frå kommunedirektøren - Tilsynssak sosiale tenester

Vedlegg:

Sak 59/20 Orientering frå kommunalsjef - Helse og omsorg

Vedlegg: 

Sak 60/20 Orientering om løpande revisjon pr. desember 2020

Sak 61/20 Rapportering 2. Tertial 2020

Vedlegg:

1. Saksframlegg datert 11.10.2020 til:
a. Formannskapssak 162/20 20.10.2020
b. Kommunestyresak 139/20 26.11.2020
2. Tertialrapportering 2. tertial 2020

Sak 62/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024

Vedlegg: 

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kapittel 7 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
3. KS Anbefaling om eierskap, selskapsledesle og kontroll. Utgitt 25.11.2020.

Sak 63/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging

Vedlegg: 

Sak 64/20 Saker til eventuell seinare behandling

Vedlegg: 

Sak 65/20 Finansrapport 2. tertial 2020

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2020 til Formannskapet og Kommunestyret, datert 09.09.2020
 2. Finansrapport Langsiktige finansielle aktiva 01.01.-31.08. frå Bergen Capital Management (BCM)
 3. Finansrapport Forvaltning ledig likviditet- Pengemarknadsfond 01.01.-31.08. frå Bergen Capital Management
 4. Finansrapport Forvaltning av gjeldsportefølgje og finansieringsavtaler frå BCM datert 03.09.2020
 5. Samlerapport frå Bergen Capital pr. august frå 2020 (BCM) datert 03.09.2020

Møteprotokoll

 

Møte 06-20 - 21.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 44/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av møteprotokoll 

Sak 45/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 46/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå bladet Kommunerevisoren. «Kontrollvettreglene».

Sak 47/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 48/20 Orientering frå smittevernoverlege - Smittevern/Koronasituasjonen i Herøy kommune

Sak 49/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Sak 50/20 Engasjementsbrev frå revisjonen 

Vedlegg:

 1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Herøy kommune datert 15.09.2020.
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 51/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Sak 52/20 Orientering frå hovudverneombodet

Sak 53/20 Orientering frå kommunedirektøren - Internhusleige

Vedlegg: 

Møteprotokoll 

 

Møte 05-20 - 21.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 36/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 37/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 38/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte»
 3. Dokument frå Herøy kommune, av 11.09.2020. «Melding om vedtak: K-sak 103/20 – Plan for forvaltningsrevisjon – kommunen og selskap».

Sak 39/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 40/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt - Sjølvkost Avløp Herøy kommune

Vedlegg: 

Sak 41/20 Vidare oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tilsyn og oppfølging - Barnevern 

Vedlegg:  

 1. E-post frå kommunedirektøren. Datert 07.08.2020.
 2. Utskrift frå møteprotokollen, kontrollutvalssak 08/20.
 3. Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Tilsyn og oppfølging – Barnevern.

Sak 42/20 Etterlevelseskontroll 

Vedlegg: 

Sak 43/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging 

Vedlegg: 

 1. Tilbakemeldinga frå SSR IKS AV 20.12.2019
 2. Representantskapsbehandlinga av rekneskap og årsmelding
 3. Årsrapport 2019
 4. SELSKAPSKONTROLL SSR IKS Sak 33-19 i KU og KS 07/20

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 24.06.2020 

Innkalling og sakliste

Sak 29/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 30/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte 

Vedlegg: 

Sak 31/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå bladet kommunal økonomi nr. 5 mai 2020. «Kommunelovens krav til økonomisk bærekraft – hvordan ivaretar kommuneregnskapet en måling av økonomisk bærekraft».
 2. Frå Fylkesmannen. Tilbakemelding på korrigert tiltaksplan, av 12.05.2020.
 3. E-post, av 12.mai.2020. Varslingsplakat – Rutine for varsling og oppfølging.
 4. Saksframlegg frå rådmannen, av 21.04.2020. Strategisk grunnkjøp.
 5. E-post, av 20.05.2020. Oppfølging av sak 87/18 om eigedomsforvaltninga.Med tilbakemelding frå rådmannen, av 17.06.2020.

Sak 32/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 33/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommunen og selskap 

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Sak 34/20 Tertialrapport 1 pr. 01.05.2020

Vedlegg: 

 1. Saksutgreiing frå rådmannen.
 2. Tertialrapportering sektor for samfunnsutvikling.
 3. Tertialrapport 1 Oppvekst 2020.
 4. Tertialrapport 1. Tertial Helse og omsorg.
 5. Tertialrapport 2020-1 – Eigedomsavdelinga.
 6. Tertialrapport 1. Tertial 2020 – Stab.
 7. Sak 68/20 frå kommunestyret si møteprotokoll 28.05.2020.
 8. Sak 69/20 frå formannskapet si møteprotokoll 19.05.2020.

Sak 35/20 Tilstandsrapport for grunnskulen i Herøy 2019

Vedlegg: 

 1. Saksutgreiing frå rådmannen, av 15.04.2020.
 2. Tilstandsrapport for grunnskulen i Herøy, av Sektor for Oppvekst april 2020.

Møteprotokoll 

 

Møte 03-20 - 11.05.2020

Innkalling og sakliste

Sak 21/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift Møteprotokoll 

Sak 22/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/20 Meldingar

Sak 24/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 25/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019

Sak 26/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 - Herøy kommune

Vedlegg: 

Sak 27/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting i heimesjukepleia - Oppfølging

Sak 28/20 Orientering frå rådmannen - Tilsynssak sosiale tenester  

Møteprotokoll 

 

Møte 02-20 - 23.04.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 16/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 17/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 - Utsatt frå forgje møte

Sak 18/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020 - Utsatt frå forgje møte 

Sak 19/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020 

Sak 20/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Møteprotokoll

 

Møte 01-20 - 26.02.2020

Innkalling og sakliste

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 08/20 Vidare oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tilsyn og oppfølging - Barnevern 

Sak 09/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 10/20 Ordføraren og kontrollutvalet. Forventninga begge vegar 

Sak 11/20 Tilsynssak sosiale tenester - Orientering frå rådmannen

Sak 12/20 Bygging av brannstasjon - Orientering frå rådmannen 

Sak 13/20 Kontrollrapport - Årsmelding 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257