web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
20.02.2019 14:15 Herøy rådhus Formannskapssalen
 28.05.2019  14:15  Herøy rådhus  Møterom i 1.etg
30.09.2019 14:15 Herøy rådhus Møterom i 1.etg
10.10.2019 14:15 Herøy rådhus  Møterom i 1.etg 
02.12.2019 13:00 Herøy rådhus Møterom i 1.etg 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-19 - 02.12.2019

Innkalling og sakliste

Sak 34/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 35/19 Møteprotokollen frå siste møte til orientering 

Sak 36/19 Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 37/19 Orientering om sekretariatet for kontrollutvalet - Vest kontroll

Sak 38/19 Orientering om kommunen sin revisjon - Søre Sunnmøre kommunerevisjon

Sak 39/19 Status på saker

Sak 40/19 Arbeidet i kontrollutvalet

Sak 41/19 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tenesteyting i heimesjukepleia 

Sak 42/19 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon 

Møteprotokoll

 

Møte 04-19 - 10.10.2019

Innkalling og sakliste

Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 30/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 31/19 Meldingar

Sak 32/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 33/19 Selskapskontroll av SSR IKS

Sak 26/19 Tilsynsrapport - Spesialundervisning - utsatt frå forgje møte

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 30.09.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 20/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/19 Meldingar

Sak 22/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 23/19 Evaluering av kontrollutvalet

Sak 24/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 25/19 Vidare oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tilsyn og oppfølging - Barnevern

Sak 26/19 Tilsynsrapport - Spesialundervisning 

Sak 27/19 Årsrapport 2018 for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk 

Sak 28/19 Innspel til kontrollutvalet 

Sak 29/19 Selskapskontroll av SSR IKS

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 28.05.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/19 Meldingar

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 16/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018

- Rekneskap 2018, med revisjonsmelding

- Årsmelding 2018 (side 1- 56)

- Årsmelding 2018 (side 57-87)

Sak 17/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet tilsyn og oppfølging - barnevern

Sak 18/19 Ulike innspel til kontrollutvalet

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 20.02.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 8-10)

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018  

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 06/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsmelding 2018 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 09/19 Tilsetjingssaker

Sak 10/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt - tenesteyting heimesjukepleie

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257