web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440
Møteplan 2016
Dato Kl. Stad Møterom
29.02.16 13.00 Herøy rådhus Kommunestyresalen 
04.05.16 13.00 GÅR UT Møterom 1, 1. etg. 
30.05.16 13.00 Herøy rådhus Møterom 1, 1. etg. 
21.09.16 13.00 Herøy rådhus Møterom 1, 1. etg. 
30.11.16 13.00 Herøy rådhus Møterom 1, 1. etg. 

Saksdokument og protokollar

Møte 1-16 - 29.02.2016

Innkalling og sakliste

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 2/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 3/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 4/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 5/16 Meldingar

Sak 6/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 7/16 Møteplan 2016

Sak 8/16 Kontrollrapport - Årsmelding 2015 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Protokoll

 

Møte 2-16 - 30.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 9/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Møteprotokoll.

Sak 10/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 11/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016.

Sak 12/16 Budsjettkontroll per 31.03.2016.

Sak 13/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon.

Sak 14/16 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016.

Sak 15/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern.

Sak 16/16 Meldingar. 

Protokoll

 

Møte 3-16 - 21.09.2016

Innkalling og sakliste

Sak 17/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 18/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 19/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 20/16 Budsjett for kontrollutvalet

Sak 21/16 Høyringsuttale NOU 2016 - 4 - kontrollutvalet

Sak 22/16 Rapportering - budsjettkontroll og tertialrapportar

Sak 23/16 Meldingar

Protokoll

 

Møte 4-16 - 30.11.2016

innkalling og sakliste 30.11.2016

Sak 24/16 Godkjenning av innkalling ogsakliste. Møteprotokoll.

Sak 25/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 26/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016.

Sak 27/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019.

 - Overordna analyse

 - Analyse nøkkeltal SSB

Sak 28/16 Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2019.

 - Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2018.

Sak 29/16 Organisasjonsendring - orientering frå rådmann.

Sak 30/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - Herøy kommune.

Forvaltningsrevisjonsrapporten

Sak 31/16 Finansrapport pr.31.08.2016.

  - Finansrapporten

Sak 32/16 Budsjettkontroll pr.31.08.2016.

 Sak 33/16 Revisjonsplanlegging 2016 - finansiell revisjon.

Sak 34/16 Tertialrapport 2. tertial 2016

- Tertialrapporten

Sak 35/16 Meldingar

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257