web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato            Kl.                   Stad                     Møterom

23.02        13.00          Herøy rådhus                 Møterom 1

11.05        08.30          Herøy rådhus                 Møterom 1

15.06        08.30          Herøy rådhus           Formannskapssalen

21.09        13.00          Herøy rådhus           Formannskapssalen

09.11        13.00          Herøy rådhus                 Møterom 1

Saksdokument og protokollar

Møte 05-15 - 09.11.2015

Innkalling og sakliste

Sak 31/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 32/15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 33/15 Meldingar

Sak 34/15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 35/15 Revisjonsplanlegging 2015 - Finansiell revisjon

Sak 36/15 Tertialrapportering pr 01.09.2015

Protokoll

 

Møte 04-15 - 21.09.2015

Innkalling og sakliste

Sak 25/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 26/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 27/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 28/15 Meldingar

Sak 29/15 Evaluering kontrollutvalet 2011-2015

Sak 30/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Protokoll

 

Møte 03-15 - 15.06.2015

Innkalling og sakliste

Sak 20/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 21/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 22/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 23/15 Meldingar

Sak 24/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Økonomisk rapportering Herøy kommune

Protokoll

 

Møte 02-15 - 11.05.2015

Innkalling og sakliste

Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 14/15 Meldingar 

Sak 15/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 16/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 17/15 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 18/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 19/15 Møteplan haust 2015

Protokoll

 

Møte 01-15 - 23.02.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 04/15 Gjennomgang av  møteprotokollar 2015

Sak 05/15 Meldingar

Sak 06/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 07/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 08/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Spesialundervisning - grunnskulen Herøy kommune

Sak 09/15 Kontrollrapport - Årsmelding 2014 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 10/15 Orientering om Sunnmørsbadet m.m. ved ordførar og rådmann

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257