web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato        Kl                Stad                  Møterom

10.02     13.00      Herøy rådhus          Møterom 1

28.04     13.00      Herøy rådhus          Møterom 1                                            Går ut

26.05     13.00      Herøy rådhus          Møterom 1

16.10     13.00      Herøy rådhus          Møterom 1                                             NB! Endra

10.11     13.00      Herøy rådhus          Formannskapssalen

Saksdokument og protokollar

Møte 04-14 - 10.11.2014

Innkalling og sakliste

Sak 29/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 30/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 31/14 Meldingar

Sak 32/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 33/14 Orientering ved rådmannen

Sak 34/14 Orientering ved brannsjefen

Sak 35/14 Tilsynsrapport - Herøy kommune sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim

Protokoll

 

Møte 03-14 - 16.10.2014

Innkalling og sakliste

Sak 20/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 21/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 22/14 Meldingar

Sak 23/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 24/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 25/14 Revisjonsstrategi 2014 - Finansiell revisjon

Sak 26/14 Samarbeidsavtale med revisjonen

Sak 27/14 Kommunen sin likviditet og økonomi

Sak 28/14 Orientering frå ordføraren - teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 02-14 - 26.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 10/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 11/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 12/14 Meldingar

Sak 13/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 14/14 Kontrollrapport - Årsmelding 2013 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 15/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 16/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 17/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 18/14 Ymse

Sak 19/14 Orientering frå ordførar og rådmann vedkomande postrutiner

Protokoll

 

Møte 01-14 - 10.02.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2013

Sak 05/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 06/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Konsekvens av manglande vedlikehald av                               kommunale bygg i Herøy kommune

Sak 07/14 Møteplan 2014

Sak 08/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 09/14 Kommunalt næringsfond

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257