web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2020

Dato Kl. Stad Møterom
28.02.2020 08:30 Hareid rådhus Formannskapsromet
24.04.2020 09:30 Fjernmøte  
04.06.2020 14:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen 
02.09.2020 08:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen  
14.10.2020 08:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen 
25.11.2020 08:30 Hareid rådhus  Kommunestyresalen 

Saksdokument og protokollar

Møte 06-20 - 25.11.2020

Innkalling og sakliste

Sak 47/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 48/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 49/20 Meldingar

Vedlegg: 

1. Årsmelding for interkommunal pedagogisk psykologisk teneste 2019.
2. Årsmelding 2019 Søre Sunnmøre Barnevernssamarbeid.
3. E-post, av 29.10.2020. Informasjon frå Volda kommune om korleis dei jobbar med tilsynsrapporten.
4. E-post, av 30.10.2020. Gjeld årsmelding frå NAV for 2019.
5. Frå nettavisa kommunalrapport, av 26.10.2020. Bernt svarer «Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget».

Sak 50/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 51/20 Orientering frå Hovudverneombodet

Sak 52/20 Orientering frå Kommunalsjef - Læring og kultur

Sak 53/20 Orientering og synfaring - Bygging og framdrift av nytt helsehus 

Vedlegg: 

Sak 54/20 Plan for eigarskapskontroll 2021-2024

Veldegg: 

1. Plan for eigarskapskontroll
2. Kapittel 8 frå Overordna analyse utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
3. KS Anbefaling om eierstyring, selskapsledesle og kontroll (Ikkje oppdatert i høve ny kommunelov. Ein ventar på ajourført utgåve frå KS)

Sak 55/20 Orientering om løpande revisjon pr. november 2020

Sak 56/20 Rapportering 2. tertial 2020

Vedlegg:

1. Saksframlegg til kommunestyret 82/20 - rapportering 2. tertial 2020
2. Tertialrapport 1. tertial 2020
3. Finansrapport for Hareid kommune frå Bergen Capital Management 2. tertial 2020
4. Kommunal teknikk – investeringsprosjekt 2. tertial
5. Investeringar 2. tertial 2020 – Kommunal eigedom
6. Vedtaksrapport - Kommunal Eigedom
7. Vedtaksoppfølging oktober 2. tertial
8. Vedtaksoppfølging EINPLA 2. tertial
9. Vedtaksrapport plan byggesak og geodata

Møteprotokoll

 

Møte 05-20 - 14.10.2020

Innkalling og sakliste

Sak 39/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 40/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg: 

Sak 41/20 Meldingar 

Vedlegg: 

 1. Frå nettavisa kommunalrapport, av 07.09.2020 «Ikke nødvendig å erstatte hele kontrollutvalget selv om lederen får fritak».
 2. Frå nettavisa kommunalrapport, av 17.08.2020. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte».
 3. Rapport frå tilsyn med den interkommunale barneverntenesta for Hareid-Sande-Ulstein-Volda og Ørsta sitt arbeid med undersøkingar 2020, av 06.07.2020.
 4. Frå bladet Kommunerevisoren. «Kontrollvettreglene».
 5. E-post, av 12.10.2020. «HA 04-19 Sak 36-19 -Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hareid kommune – Oppfølging – Utskrift».
 6. E-post, av 12.10.2020. «Svar – Oppfølging tilsyn beredskap – utsetjing av frist for lukking av avvik».

Sak 42/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 43/20 Revisjonsplanlegging 2020 - Finansiell revisjon

Sak 44/20 Engasjementsbrev frå revisjonen

Vedlegg:

 1. Engasjementsbrevet frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon for Hareid kommune datert 15.09.2020.
 2. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 45/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Møteprotokoll

 

Møte 04-20 - 02.09.2020

Innkalling og sakliste

Sak 30/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 31/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Vedlegg:

Sak 32/20 Meldingar

Vedlegg: 

 1. Frå avisa Kommunal Rapport, 18.06.2020. «Mener for få anmelder økonomisk kriminalitet».
 2. Dokument frå Hareid kommune, av 07.07.2020. «Melding om vedtak – Plan for forvaltningsrevisjon – Kontrollutvalet».
 3. Dokument frå Hareid kommune, av 07.07.2020. «Årsmelding for kontrollutvalet 2019».

Sak 33/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 34/20 Orientering frå rådmannen - Bygging og framdrift av nytt helsehus

Sak 35/20 Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomisk sosialhjelp - NAV Hareid-Ulstein-Sande

Vedlegg: 

Sak 36/20 Revisjon - Etterkontroll

Vedlegg: 

 1. Etterlevelsesrevisjon datert 23.06.2020 frå Søre Sunnmøre Kommunerevisjon v/Bodill Skeide.
 2. Tilbakemeldingar frå assisterande rådmann Kariann Bigseth.

Sak 37/20 Selskapskontroll av SSR IKS - Oppfølging 

Vedlegg: 

 1. Tilbakemeldinga frå SSR IKS AV 20.12.2019
 2. Representantskapsbehandlinga av rekneskap og årsmelding
 3. Årsrapport 2019
 4. SELSKAPSKONTROLL SSR IKS Sak 34-19 i KU og KS 94/19

Sak 38/20 Rapportering 1. Tertial - 2020

Vedlegg: 

 1. Kommunestyresak 055/20 - rapportering 1. tertsial 2020.
 2. Tertialrapport 1. tertial 2020.
 3. Finansrapport for Hareid kommune.
 4. Skjema.
 5. Investeringar første tertial 2020 – Kommunal eigedom.
 6. Skjema.
 7. Vedtaksoppfølging OKT, 1. tertial 2020.
 8. Vedtaksoppfølging EINPLA, 1. tertial 2020.
 9. Skjema.
 10. Investeringsprosjekt
 11. Skjema.

Møteprotokoll

 

Møte 03-20 - 04.06.2020

Innkalling og sakliste

Sak 17/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 18/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/20 Meldingar

Vedlegg:

Sak 20/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 21/20 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2019 Hareid kommune 

Sak 22/20 Kommunerekneskapen med årsmelding 2019 Hareid kommune 

Vedlegg:

1. Revisjonsmelding

2. Årsrekneskap 2019

3. Vedkomande vatn og avløp, ku SAK 28-19

4. Årsmelding 2019

Sak 23/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp kommunalteknikk og VAR - Vidare oppfølging 

Vedlegg:

 1. Samandrag i rapporten  - Forvaltningsrevisjonsprosjekt, innkjøp kommunalteknikk og VAR, Hareid kommune, Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, datert 23.08.2019
 2. Sjekkliste for anskaffingar gjort etter forsyningsforskriften.
 3. Utskrift frå møteprotokoll. Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Innkjøp kommunalteknikk og VAR.

Sak 24/20 Rådmannen og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 25/20 Orientering frå rådmannen - Bygging og framdrift av nytt Helsetun

Sak 26/20 Orientering frå rådmannen - Korona m.m

Sak 27/20 Orføraren og kontrollutvalet. Forventningar begge vegar

Sak 28/20 Delegering frå kontrollutvalet 

Sak 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Kommune og selskap

Vedlegg: 

 1. Overordna analyse, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
 2. Risikovurdering, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Møteprotokoll

 

Møte 02-20 - 24.04.2020

Innkalling og sakliste

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/20 Meldingar 

Vedlegg: 

Sak 15/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 16/20 Årsplan for kontrollutvalet 2020

Møteprotokoll 

 

Møte 01-20 - 28.02.2020

Innkalling og sakliste 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll 

Sak 02/20 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/20 Meldingar

Sak 04/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 05/20 Gjennomgang av møteprotokollar 2020

Sak 06/20 Møteplan for kontrollutvalet 2020

Sak 07/20 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp kommunalteknikk og VAR - Oppfølging

Sak 08/20 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon 

Sak 09/20 Kontrollrapport - Årsrapport 2019 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 10/20 Årsmelding for kontrollutvalet 2019

Sak 11/20 Helsehuset - Utbygging - Prosess

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257