web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
20.02.2019 08:30  Myravegen 11 Kommunestyresalen 
 29.05.2019 08:30   Myravegen 11 Kommunestyresalen
19.09.2019  08:30   Hareid rådhus  Formannskapsrom
24.10.2019 08:30   Hareid rådhus  Møterom 1 
26.11.2019 08:30 Hareid rådhus Møterom 2

Saksdokument og protokollar

Møte 05-19 - 26.11.2019 

Innkalling og sakliste

Sak 37/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift møteprotokoll

Sak 38/19 Møteprotokollen frå siste møte til orientering

Sak 39/19 Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver

Sak 40/19 Orientering om sekretariatet for kontrollutvalet - Vest kontroll

Sak 41/19 Status på saker

Sak 42/19 Arbeidet i kontrollutvalet

Møteprotokoll

 

Møte 04-19 - 24.10.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 30/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 31/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 32/19 Meldingar

Sak 33/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 34/19 Selskapskontroll SSR IKS

Sak 35/19 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Innkjøp kommunalteknikk og VAR

Sak 36/19 Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hareid kommune - Oppfølging

Møteprotokoll

 

Møte 03-19 - 19.09.2019

Innkalling og sakliste 

Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 18/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/19 Meldingar 

Sak 20/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 

Sak 21/19 Snørydding og brøyteteneste - KOFA si avgjer

Sak 22/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 23/19 Evaluering av kontrollutvalet 

Sak 24/19 Årsarapport 2018 for SSR - Søre Sunnmøre reinhaldsverk 

Sak 25/19 Vidare oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tidleg innsats

Sak 26/19 Administrative tilhøve 

Sak 27/19 Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hareid kommune 

Sak 28/19 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Vatn og avløp - oppfølging 

Sak 29/19 Kommunalt tilsyn - Bemanningsnorm i barnehagen

Møteprotokoll

 

Møte 02-19 - 29.05.2019

Innkalling og sakliste

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/19 Meldingar

Sak 14/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 15/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 16/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018

Vedlegg - Rekneskap 2018

Vedlegg - Årsmelding 2018

Møteprotokoll

 

Møte 01-19 - 20.02.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/19 Meldingar

Sak 03/19 Meldingar (vedlegg 5-7)

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 06/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet - Tidleg innsats - utsett sak 

Sak 07/19 Prosjektplan forvaltningsprosjekt - Innkjøp og anbod

Sak 08/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 10/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257