web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
02.03.2017 08.30 Hareid rådhus Formannskapsromet
04.05.2017 08.30  Hareid rådhus   Formannskapsromet 
12.06.2017 08.30 Hareid rådhus Formannskapsromet
20.09.2017 08:30 Hareid rådhus  Formannskapsromet
25.10.2017 08:30 Hareid rådhus  Formannskapsromet 
29.11.2017 08:30

gamle HG-bygget

 Møterom

Saksdokument og protokollar

 Møte 05-17 - 29.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 44/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 45/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 46/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 47/17 Meldingar

Sak 48/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 49/17 Framtidig organisasjonsstruktur - Orientering ved rådmannen

Sak 50/17 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding frå rådmannen

Sak 51/17 Revisjonsstrategi 2017 - Finansiell revisjon

Sak 52/17 Tertialrapport 2. kvartal 2017

                    Vedlegg: Investeringsrekneskap

Sak 53/17 Orientering - Midlertidig flytting frå rådhuset

Sak 54/17 Planlegging av aktivitetar framover - kontrollutvalet

Sak 55/17 Oppfølging av tilsynsrapport - Komm. helse- og omsorgstenester til pers. med utv. hemming

Protokoll

 

Møte 04-17 - 20.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 35/17 Godkjenning av innkallling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 36/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 37/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 38/17 Meldingar

Sak 39/17 Oppfølgingsliste

Sak 40/17 Forsikringsrådgivningsteneste

Sak 41/17 Orientering frå rådmannen - Compilo

Sak 42/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Sak 43/17 Oppfølging forv. rev. barnevern HA 19/16  /  HA 34/17 - Rutiner ved omsorgsovertakelse

Protokoll

 

Møte 03-17 - 12.06.2017

Innkalling og sakliste

Sak 22/17 Godkjenning av innkallling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 23/17 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 24/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 25/17 Orientering  kommunalsjef oppvekst

Sak 26/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 27/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

                    Revisjonsmelding 2016

                    Årsrekneskap 2016

                    Årsmelding 2016   

                    Årsmelding 2016 Barnevernstenesta 

                    Årsmelding 2016 SSIKT

Sak 28/17 Oppfølging (HA36/15) forvaltningsrevisjonsrapport spesialundervisning

                    i grunnskulen

Sak 29/17 Meldingar

Sak 30/17 Tilsynsapport  - Kommunale helse- og omsorgstenester til personer

                  med utviklingshemming.

Sak 31/17 Oppfølging HA43/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern

                  - Tiltak - tilsyn- rutiner.

Sak 32/17 Tertialrapportering pr. 30.04.2017.

Sak 33/17 Oppfølgingsliste.

Sak 34/17 Oppfølging HA19/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern

                  - Rutiner ved omsorgsovertakelse Hareid kommune.

                   Vedlegg 1

                   Vedlegg 2

                   Vedlegg 3

                   Vedlegg 4 

 Møteprotokoll

 

Møte 02-17 - 04.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 13/17 Godkjenning av møteprotokoll sist møte

Sak 14/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 15/17 Meldingar

Sak 16/17 Orientering - økonomileiar

Sak 17/17 Orientering frå rådmannen - administrative tilhøve

Sak 18/17 Orientering frå rådmannen - Compilo

Sak 19/17 Forsikringsrådgjevingssaka

Sak 20/17 Oppfølgingsliste

Sak 21/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 02.03.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokoll sist møte

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 05/17 Meldingar

Sak 06/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

                  Forvaltningsrevisjon - prosjektplan SSKR IKS

Sak 07/17 Kontrollrapport - Årsmelding 2016 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/17 Årsmelding for kontrolutvalet 2016

Sak 09/17 Møteplan 2017

Sak 10/17 Orienteringsmøte Hadartun - Rapport

                  Rapport orienteringsmøte Hadartun

Sak 11/17 Orienteringar

Møteprotokoll

 

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257