web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom

02.03.16

 08.30

 Hareid rådhus

 Formannskapsromet

26.05.16

ENDRA

 Hareid rådhus

 Formannskapsromet

30.05.16

08.30

Hareid rådhus

Formannskapsromet

 31.08.16 

 

 Hadartun 

-

26.09.16

08.30

Hareid rådhus

Formannskapsromet

18.10.16

 08.30

 Hadartun

 Møterom 3. etasje

17.11.16

08.30

Hareid rådhus

Formannskapsromet

01.12.16

 08.30

 Hareid rådhus

 Formannskapsromet

 

Saksdokument og protokollar

Møte 1-16 - 02.03.2016

Innkalling og sakliste

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 2/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 3/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 4/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 5/16 Meldingar

Sak 6/16 Kontrollrapport - Årsmelding 2015 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 7/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 8/16 Oppfølgingsliste

Sak 9/16 Møteplan 2016

Protokoll

Innkalling og sakliste05-201605-05-2016

Møte 02-16 -  30.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 11/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 12/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 13/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 14/16 Ordførar og verv - orientering ved ordførar.

Sak 15/16 Meldingar

Sak 16/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2015.

Sak 17/16 Årsrekneskapen med årsmelding 2015

Sak 18/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern.

Sak 19/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - barnevern 

Sak 20/16 Oppfølgingslista

Sak 21/16 Orientering rådmann  vedr. HA 01-16 SAK 05-16 og SAK 10-16

Protokoll

 

Møte 03-16 - 26.09.2016

Innkalling og sakliste

Sak 22/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 23/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 24/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 25/16 Rekneskapsrapport pr. 1.tertial 2016.

Sak 26/16 Tilsynsrapport Fylkesmannen:

                   Avslutning av egenmeldingstilsyn Hareid kommune 2015

Sak 27/16 Budsjett for kontrollutvalet 2017

Sak 28/16 Høyringsuttale NOU 2016: 4 Ny kommunelov

Sak 29/16 Oppfølgingsliste

Sak 30/16 Meldingar

Protokoll

NOU 2016:4 høyringsuttale Hareid kontrollutval

 

Møte 04-16 - 18.10.2016

Innkalling og sakliste

Sak 31/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 32/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte.

Sak 33/16 Orienteringsmøte Hadartun

Protokoll

 

Møte 05-16 - 17.11.2016

Innkalling og sakliste

Sak 34/16 Godkjenning av innkallling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 35/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 36/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 37/16 Rådmann - orientering

Sak 38/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

 - Sak 38/16 vedlegg 1 Overordna analyse

 - Sak 38/16 vedlegg 2 Analyse nøkkeltal SSB

Sak 39/16 Rekneskapsrapport 2.tertial 2016

 - Sak 39/16 vedlegg 1 Rekneskapsrapport 2. tertial 2016

 - Sak 39/16 vedlegg 2 Budsjettrevisjon november 2016

Sak 40/16 Revisjonsplanlegging 2016 - finansiell revisjon

Sak 41/16 Meldingar

 - Sak 41/16 vedlegg 1  Utskrift av protokoll frå kommunestyre – PS83/16

 - Sak 41/16 vedlegg 2  SSR – presentasjon

 - Sak 41/16 vedlegg 3 Høyringsuttale frå FKT

 - Sak 41/16 vedlegg 4 Høyringsuttale frå NKRF

Sak 42/16 Oppfølgingsliste

Sak 43/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - tiltak, tilsyn, rutinar.

                  Rapporten

Protokoll

 

Møte 06-16 - 01.12.2016

Innkalling og sakliste

44/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

45/16 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møtet.

38/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 

 - Overordna analyse

 - Analyse av nøkkeltal SSB

46/16 Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016 - 2019. 

- Dokumentet.

Saker som kjem til.

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257