web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2015

 Dato            Kl.                    Stad                         Møterom

23.02         08.30          Hareid rådhus             Formannskapssalen

29.05         08.30          Hareid rådhus             Formannskapssalen

28.08         08.30          Hareid rådhus             Formannskapssalen

21.09         08.30          Hareid rådhus                     Møterom 1

05.11         08.30          Hareid rådhus             Formannskapssalen

Saksdokument og protokollar

Møte 05-15 - 05.11.2015

Innkalling og sakliste

Sak 40/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 41/15 Gjennomgang av møteprotokollen frå siste møte

Sak 42/15 Meldingar

Sak 43/15 Orientering om kontrollutvalet sitt arbeid

Sak 44/15 Revisjonsplanlegging 2015 - Finansiell revisjon

Sak 45/15 Oppfølgingsliste

Sak 46/15 2. tertialrapport 2015

Protokoll

 

Møte 04-15 - 21.09.2015

Innkalling og sakliste

Sak 28/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 29/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 30/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 31/15 Meldingar

Sak 32/15 Evaluering kontrolllutvalet 2011-2015

Sak 33/15 Budsjett for kontrollutvalet 2016

Sak 34/15 Eikenhytta - orientering

Sak 35/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Sjukefråværet i Hareid kommune

Sak 36/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Spesialundervisning - grunnskulen Hareid kommune

Sak 37/15 Anbodsprosess

Sak 38/15 Oppfølgingsliste

Sak 39/15 Kjøp av forsikringsrådgivingsteneste

Protokoll

 

Møte 03-15 - 28.08.2015

Innkalling og sakliste

Sak 23/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 24/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 25/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 26/15 Meldingar

Sak 27/15 Hareid parkeringsselskap AS - stifting

Protokoll

 

Møte 02-15 - 29.05.2015

Innkalling og sakliste

Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 14/15 Meldingar

Sak 15/15 Oppfølgingsliste

Sak 16/15 Opplæring nye kontrollutval

Sak 17/15 Møteplan haust 2015

Sak 18/15 Orientering om Hareid parkeringsselskap AS

Sak 19/15 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2014

Sak 20/15 Kommunerekneskapen med årsmelding 2014

Sak 21/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Barnevern i Hareid kommune

Sak 22/15 Ymse - Teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 01-15 - 23.02.2015

Innkalling og sakliste

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 04/15 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 05/15 Meldingar

Sak 06/15 Årsmelding for kontrollutvalet 2014

Sak 07/15 Møteplan 1. halvår 2015

Sak 08/15 Kontrollrapport - Årsmelding 2014 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 09/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt - Spesialundervisning grunnskulen

Sak 10/15 Oppfølgingsliste

Protokoll

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257