web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

  Dato        Kl              Stad                        Møterom

 13.02    08.30    Hareid rådhus                Møterom 1

 27.02    08.30    Hareid rådhus                Møterom 1

 30.04    08.30    Hareid rådhus        Formannskapsromet            Går ut

 13.05    08.30    Hareid rådhus        Formannskapsromet

 27.05    08.30    Hareid rådhus        Formannskapsromet

 25.09    08.30    Hareid rådhus                Møterom 1

 27.11    08.30    Hareid rådhus        Formannskapsromet

Saksdokument og protokollar

Møte 01-14 - 13.02.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2013

Sak 05/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 06/14 Møteplan

Sak 07/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 08/14 Ymse

Sak 09/14 Oppfølgingsliste

Sak 10/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring og budsjettoppfølging i Hareid kommune

Protokoll

 

Møte 02-14 - 27.02.2014

Innkalling og sakliste

Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 10/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring og budsjettoppfølging i Hareid kommune - Utsett frå førre møte

Sak 13/14 Kontrollrapport - Årsrapport 2013 skatteoppkrevjarfunksjonen

Protokoll

 

Møte 03-14 - 27.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 15/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 16/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 17/14 Meldingar

Sak 18/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 19/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 20/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 21/14 Orientering ved rådmannen

Sak 22/14 Oppfølgingsliste

Protokoll

 

Møte 04-14 - 25.09.2014

Innkalling og sakliste

Sak 24/14 Innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 25/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 26/14 Meldingar

Sak 27/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 28/14 Revisjonsstrategi 2014 - Finansiell revisjon

Sak 29/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 30/14 Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2014

Sak 31/14 Samarbeidsavtale med revisjonen

Sak 32/14 Oppfølgingsliste

Protokoll

 

Møte 05-14 - 27.11.2014

Innkalling og sakliste

Sak 33/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 34/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 35/14 Meldingar

Sak 36/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 37/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Vurdering av sjukefråveret i Hareid kommune

Sak 38/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring og budsjettoppfølging i Hareid kommune

Sak 39/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 40/14 Oppfølgingsliste

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257