web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2016

Dato Kl. Stad Møterom
09.03.16 13.00 Volda rådhus 137
25.05.16 13.00 GIKK UT 144 
06.10.16 13.00 Volda rådhus 137 
02.12.16 12.00 Volda rådhus 144 

Saksdokument og protokollar

Møte 01-16 - 09.03.2016

Innkalling og sakliste

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/16 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2015

Sak 04/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 05/16 Meldingar

Sak 06/16 Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Sak 07/16 Møteplan 2016

Sak 08/16 Kontrollrapport - Årsmelding 2015 skatteoppkrevjarfunksjonen 

Protokoll

 

Møte 02-16 - 04.05.2016

Innkalling og sakliste

Sak 09/16 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 10/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 11/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 12/16 Meldingar

Sak 13/16 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2015 (vedlegg blir sendt som brev til KU)

Sak 14/16 Kommunerekneskapen med årsmelding 2015

Sak 15/16 Orientering av rådmannen - Opprusting av parkeringsplassen til Volda skisenter AS

Sak 16/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Barnevern

Protokoll

 

Møte 03-16 - 06.10.2016

Innkalling og sakliste

Sak 17/16 Godkjenning av innkalling av sakliste. Møteprotokoll

Sak 18/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 19/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 20/16 Meldingar

Sak 21/16 Budsjett for kontrollutalet 2017

Sak 22/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Sak 23/16 Høyringsuttale NOU 2016 - 4 - NY kommunelov

Møteprotokoll

 

Møte 04-16 - 02.12.2016

Innkalling og sakliste 

Sak 24/16 Godkjenning av innkalling av sakliste. Møteprotokoll

Sak 25/16 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 26/16 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 27/16 Meldingar

Sak 28/16 Revisjonsplanlegging 2016 - Finansiell revisjon

Sak 29/16 Plan og retningsliner for selskapskontroll 2016-2019

Sak 30/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barnevern

Sak 31/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - spesialundervisning - grunnskulen i Volda kommune

Sak 32/16 Orientering om Stamina rapporten Helse- og omsorgssektoren

Sak 33/16 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257